Triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 6514/UBND-VXNV về việc triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC), xem đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cơ quan, đơn vị, địa phương; trong đó chú trọng hơn nữa tới nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, văn hóa công sở, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Xây dựng nền hành chính hiện đại hóa theo hướng chuyên nghiệp và hiệu quả, đảm bảo tính liên thông, đồng bộ, thống nhất nhằm thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp nâng cao các chỉ số liên quan đến CCHC, trong đó có Chỉ số CCHC (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS).

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh giải quyết hồ sơ kịp thời cho người dân. Ảnh: Văn Nỷ

Định kỳ hằng năm có tổ chức sơ kết, tổng kết công tác CCHC; khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích suất sắc trong thực hiện nhiệm vụ CCHC của địa phương. Đồng thời, tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các nội dung nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phụ trách, hoàn thành theo đúng thời gian quy định tại Quyết định số 2346/QĐ-UBND ngày 31-12-2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch CCHC tỉnh Ninh Thuận năm 2021 và Kế hoạch số 3941/KH-UBND ngày 3-8-2021 của UBND tỉnh về triển khai các giải pháp đột phá về Chương trình CCHC tỉnh Ninh Thuận nhằm cải thiện, phát triển bền vững Chỉ số PAPI, PAR INDEX, SIPAS của tỉnh năm 2021.

UBND tỉnh cũng giao UBND Tp. Phan Rang - Tháp Chàm và các huyện Ninh Sơn, Thuận Nam có trách nhiệm chỉ đạo các xã, phường, thị trấn được chọn khảo sát Chỉ số PAPI năm 2021, gồm: phường Tấn Tài, phường Thanh Sơn (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm); thị trấn Tân Sơn, xã Quảng Sơn (Ninh Sơn); xã Phước Diêm, xã Phước Nam (Thuận Nam) tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền và phân công cụ thể trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức thuộc địa phương trong việc thông tin, tuyên truyền đến những hộ dân và người dân được lựa chọn để khảo sát Chỉ số PAPI năm 2021 về quan điểm, chủ trương, quyết tâm của tỉnh trong việc thực hiện các giải pháp nâng cao Chỉ số PAPI của tỉnh trong năm 2021 và những năm tiếp theo. Đẩy mạnh thực hiện công khai minh bạch ngay những nội dung cần phải công khai, minh bạch theo quy định tại Chỉ số PAPI; phát huy dân chủ, tạo môi trường, điều kiện để người dân thực hiện tốt các quyền được biết, được bàn, được tham gia ý kiến, được giám sát, được quyết định... đối với các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội của địa phương...