Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính

Ngày 29- 11, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Viện Đào tạo, Bồi dưỡng nguồn nhân lực Tri thức Trẻ tổ chức Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính, năm 2021 cho 86 cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian 2 tháng, các học viên được trang bị kiến thức cần cơ bản về quản lý hành chính nhà nước và kỹ năng, phương pháp xử lý tình huống trong thực tiễn công tác. Qua đó, nhằm nâng cao trình độ, năng lực công tác của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngạch chuyên viên chính trong thực thi nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, góp phần thực hiện đạt hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội tại địa phương.

Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh trao quyết định bổ nhiệm giáo viên chủ nhiệm và Ban cán sự lớp Chuyên viên chính.