Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên khóa II, năm 2021

Ngày 22-11, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Viện Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực Tri thức trẻ tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên khóa II, năm 2021 cho 86 học viên là công chức các sở, ban, ngành, huyện và thành phố.

Trong thời gian 6 tuần, với 16 chuyên đề giảng dạy và 2 chuyên đề báo cáo, các học viên được trang bị, cập nhật những kiến thức cơ bản về quản lý nhà nước và kỹ năng thực thi công vụ, nâng cao ý thức phục vụ nhân dân. Qua đó, nhằm nâng cao năng lực công tác của đội ngũ công chức trong thực hiện nhiệm vụ; cải thiện mức độ hài lòng của người dân đối với hoạt động của cơ quan nhà nước, góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh trao quyết định bổ nhiệm giáo viên chủ nhiệm và Ban cán sự lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên.