Nghị quyết của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2025 và những năm tiếp theo

Ngày 4/11/2021, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, thay mặt Tỉnh ủy ký ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TU của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2025 và những năm tiếp theo. Nội dung của Nghị quyết như sau:

Về đánh giá tình hình và nguyên nhân, Nghị quyết nêu rõ: Thời gian qua, thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương; các cấp, các ngành trong tỉnh đã nghiêm túc quán triệt, cụ thể hóa lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Qua đó, tạo chuyển biến rõ nét trong phòng ngừa, phát hiện xử lý tham nhũng, tiêu cực và chấn chỉnh thiếu sót, hạn chế đã giúp các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị làm tốt công tác phòng ngừa, chủ động phát hiện, xử lý kiên quyết, không có vùng cấm, không có ngoại lệ đối với các sai phạm tham nhũng, kinh tế. Công tác cải cách hành chính, xây dựng ban hành và sửa đổi, bổ sung quy chế, định mức chi tiêu nội bộ và đạo đức ứng xử nghề nghiệp, kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường. Nhận thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được nâng lên; bước đầu đã hạn chế phát sinh tham nhũng, tiêu cực, không để xảy ra tham nhũng lớn, đặc biệt nghiêm trọng, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã góp phần xây dựng đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng được nâng lên.

Tuy nhiên, so với yêu cầu thực tiễn, vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, tồn tại cần tập trung khắc phục: Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực có lúc chưa thường xuyên, nội dung chưa sâu, còn hình thức; kết quả thực hiện các nhóm giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực chưa cao; công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực có mặt còn hạn chế, nhất là công tác tự kiểm tra nội bộ cơ quan, đơn vị, địa phương; tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc “Tham nhũng vặt” trên một số lĩnh vực, địa bàn vẫn còn xảy ra; một số cơ quan, đơn vị chưa ban hành chương trình, kế hoạch thực hiện hoặc xây dựng chương trình, kế hoạch về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chưa chi tiết, đầy đủ nội dung; việc chấp hành chế độ thông tin báo cáo có lúc chưa đảm bảo yêu cầu....

Nguyên nhân hạn chế, khuyết điểm trên chủ yếu là do: Trách nhiệm của người đứng đầu, của tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chưa được quan tâm đúng mức, tinh thần trách nhiệm của một số cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trong công tác phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực chưa cao; còn nể nang, ngại đụng chạm, sợ trả thù, trù dập...

Văn bản hướng dẫn thi hành về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chưa sửa đổi, bổ sung kịp thời, phù hợp với tình hình thực tiễn nhất là công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực chưa cụ thể; cải cách hành chính vẫn còn chậm, chưa được khắc phục triệt để; công tác phối hợp giữa các cơ quan tố tụng trong một số vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế chưa chặt chẽ, có vụ còn để kéo dài, hiệu quả xử lý chưa cao.

Năng lực trình độ, chuyên môn nghiệp vụ của một số cán bộ, công chức làm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực chưa đáp ứng yêu cầu; việc thực thi công vụ, kỷ luật, kỷ cương có nơi, có lúc chưa nghiêm; vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể xã hội và Nhân dân chưa được phát huy đầy đủ.

Về quan điểm và mục tiêu đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Nghị quyết xác định: Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực với quyết tâm chính trị cao hơn, hành động mạnh mẽ, triệt để, hiệu quả hơn. Kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa với chủ động phát hiện xử lý nghiêm minh, kịp thời đối với hành vi tham nhũng, tiêu cực và bao che, dung túng, tiếp tay cho tham nhũng, tiêu cực; can thiệp, cản trở việc chống tham nhũng, tiêu cực, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân thực hiện đồng bộ các biện pháp chính trị, tư tưởng, tổ chức, hành chính, kinh tế, hình sự để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn liền với phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Chủ động phối hợp tham mưu xây dựng và thực hiện cơ chế phòng ngừa chặt chẽ, răn đe, trừng trị nghiêm khắc để không thể tham nhũng, tiêu cực, không dám tham nhũng, tiêu cực; không cần tham nhũng, tiêu cực và làm tốt công tác giáo dục liêm chính để không muốn tham nhũng, tiêu cực. Nâng cao tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng, tiêu cực.

Kiên quyết, kiên trì ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, tạo bước chuyển biến rõ rệt trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, để giữ vững ổn định chính trị, tạo thuận lợi phát triển kinh tế-xã hội; xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động kỷ cương, liêm chính; tiếp tục nâng cao niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Về nhiệm vụ và các giải pháp để triển khai thực hiện Nghị quyết, Nghị quyết đề ra năm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm đó là:

1. Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự tự giác, thống nhất cao về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân

Tăng cường chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các kết luận của đồng chí Tổng Bí thư - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Chủ động công khai, kịp thời cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền về kết quả kiểm tra, thanh tra, xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm; về khởi tố điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, tiêu cực, nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm: tham gia tích cực đấu tranh, ngăn chặn “Tham nhũng vặt”; bảo vệ, khen thưởng, động viên kịp thời những người tích cực, dũng cảm đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực; tích cực đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc, lợi dụng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch và xử lý nghiêm khắc việc đưa tin sai sự thật, vu cáo, bịa đặt gây hậu quả xấu.

Kiên quyết đấu tranh, loại bỏ tư tưởng lo ngại việc đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực sẽ làm chậm sự phát triển”, làm “hạn chế sức sáng tạo, dám nghĩ, dám làm” “nhụt chí”, “làm cầm chừng”, “phòng thủ” trong một bộ phận cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý. Đi đôi với xây dựng cơ chế khuyến khích và bảo vệ cán bộ, công chức có tư duy đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung.

Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương phải gương mẫu thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và quyết liệt bằng hành động để làm gương cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân noi theo; đảng viên phải gương mẫu hơn quần chúng, cán bộ phải gương mẫu hơn nhân viên, cán bộ giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu; kiên trì giáo dục, rèn luyện đức tính liêm khiết, xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, tiêu cực; tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.

2. Tiếp tục hoàn thiện và thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; kiểm soát có hiệu quả tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn

Trong công tác tổ chức - cán bộ:

Thực hiện phân công, phân cấp, phân quyền về công tác cán bộ; kiểm soát chặt chẽ quyền lực trong từng khâu của công tác cán bộ, nhất là người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị; quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng tổ chức, cá nhân. Mở rộng việc thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở, phòng trong hệ thống chính trị; đẩy mạnh thực hiện chủ trương bố trí một số chức danh lãnh đạo ở cấp tỉnh, cấp huyện không phải là người địa phương, không bố trí những người có quan hệ gia đình cùng làm một công việc dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực; có kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng trong cơ quan, đơn vị nhằm phòng ngừa tham nhũng theo quy định. Kiên quyết và kịp thời thay thế những cán bộ lãnh đạo quản lý để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, thuộc lĩnh vực mình quản lý, phụ trách nhưng không phát hiện hoặc phát hiện không kịp thời; để xảy ra hậu quả.

Trong quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách nhà nước:

Từng cơ quan, đơn vị, ngành, địa phương thực hiện nghiêm việc bố trí, quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công hoặc kinh phí huy động từ các nguồn khác theo quy định của pháp luật. Thường xuyên kiểm tra, rà soát, bổ sung kịp thời các quy chế chi tiêu nội bộ, quy định về mua sắm tài sản, sử dụng các phương tiện, máy móc phục vụ hoạt động trong cơ quan, tổ chức, đơn vị bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả và công khai, minh bạch.

Trong hoạch định chính sách, xây dựng và thực hiện pháp luật:

Thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định, thủ tục hành chính trong các lĩnh vực: quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản, thực hiện quy hoạch, thu hồi, bồi thường, giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất; đấu thầu trong đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý ngân sách, thu thuế, phí, lệ phí; sử dụng vốn và tài sản trong doanh nghiệp nhà nước, tín dụng ngân hàng; hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Thực hiện nghiêm về công khai, minh bạch và trách nhiệm thực thi công vụ để nhân dân, doanh nghiệp đến liên hệ, giải quyết công việc.

Thực hiện kiểm soát có hiệu quả tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn:

Tăng cường lãnh đạo để thống nhất nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc đối tượng kê khai và thực hiện kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định. Xác định việc kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập là tiêu chí để đánh giá cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị và người đứng đầu.

Lãnh đạo chặt chẽ việc kiểm tra, xác minh tài sản, theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức; kiểm soát có hiệu quả tài sản thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý; đẩy mạnh thực hiện chế độ thanh toán không dùng tiền mặt.

Xử lý nghiêm minh những cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân chậm tổ chức việc kê khai, không kê khai, kê khai không trung thực, không giải trình được nguồn gốc tài sản tăng thêm, không tổ chức việc công khai bản kê khai; không chủ động xác minh hoặc không xử lý kịp thời những vi phạm quy định về kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập.

3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; phát hiện sớm, xử lý nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực; nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng, tiêu cực; kịp thời xử lý, thay thế cán bộ lãnh đạo, quản lý khi có biểu hiện và có dư luận về tham nhũng, tiêu cực.

Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra phải được tiến hành thường xuyên, toàn diện và công khai, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, có nhiều dư luận về tham nhũng, tiêu cực; có biểu hiện về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương ở những nơi dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực có nhiều dư luận đặc biệt quan tâm. Xử lý kịp thời, kiên quyết, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; xử lý đồng bộ kỷ luật đảng, kỷ luật hành chính và xử lý bằng pháp luật đối với cán bộ có vi phạm, kể cả khi đã chuyển công tác hoặc nghỉ hưu.

Kết hợp chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với thanh tra, kiểm toán nhà nước và điều tra, truy tố, xét xử của cơ quan bảo vệ pháp luật, nhằm nâng cao hiệu quả xử lý tham nhũng, tiêu cực.

Tập trung chỉ đạo hiệu quả công tác phát hiện, xác minh, điều tra làm rõ, xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật những vụ việc, vụ án tham nhũng được phát hiện với nguyên tắc: Có vụ việc thì phải xác minh làm rõ; tích cực, khẩn trương, rõ đến đâu xử lý đến đó; không phân biệt người có hành vi tham nhũng là ai, đã có dấu hiệu tội phạm thì phải khởi tố điều tra và đã có kết luận tội phạm thì phải truy tố, xét xử. Chấn chỉnh, xử lý kịp thời các vi phạm trong công tác phát hiện, xử lý tham nhũng; khắc phục tình trạng hành vi tham nhũng có dấu hiệu tội phạm nhưng chỉ xử lý kỷ luật hành chính, kinh tế. Tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ rệt hơn nữa trong phát hiện, xử lý tham nhũng ở địa phương, cơ sở; xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng vòi vĩnh, nhũng nhiễu, "gợi ý", "lót tay", gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc "Tham nhũng vặt".

Nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng; chú trọng công tác giám định, định giá tài sản, thu hồi tài sản tham nhũng, tiêu cực; kịp thời áp dụng các biện pháp kê biên, tạm giữ tài sản, phong tỏa tài khoản và xử lý tài sản tham nhũng, tiêu cực ngay trong quá trình kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Xử lý nghiêm minh những cán bộ có trách nhiệm không tích cực thu hồi hoặc cản trở hoạt động thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, tiêu cực. Khuyến khích người phạm tội tự nguyện bồi thường, khắc phục hậu quả trong các vụ án tham nhũng, tiêu cực.

4. Tăng cường hoạt động giám sát của cơ quan dân cử và Nhân dân trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; từng bước mở rộng phạm vi phòng, chống tham nhũng ra khu vực ngoài nhà nước

Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan và đại biểu dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, Nhân dân và cơ quan truyền thông, báo chí trong giám sát việc thực thi trách nhiệm, quyền hạn của các cơ quan nhà nước và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong quản lý kinh tế-xã hội, trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Khuyến khích doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế khác ban hành, thực hiện quy tắc ứng xử, cơ chế kiểm soát nội bộ nhằm phòng ngừa xung đột lợi ích, ngăn chặn hành vi tham nhũng, tiêu cực và xây dựng văn hóa kinh doanh lành mạnh, không tham nhũng, tiêu cực, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng có thẩm quyền để cung cấp, phát hiện, ngăn chặn kịp thời những biểu hiện tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ.

5. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và chức năng nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt; tinh thông nghiệp vụ; gương mẫu, tiên phong trong việc chấp hành các quy định của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Có chính sách đãi ngộ hợp lý, kịp thời khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Về tổ chức thực hiện, Nghị quyết giao các ban đảng tỉnh, ban cán sự đảng, đảng đoàn; các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức quán triệt Nghị quyết trong toàn Đảng bộ, đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện Nghị quyết có hiệu quả; tổ chức sơ kết, tổng kết định kỳ và báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Tỉnh ủy để xem xét, chỉ đạo. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp các cơ quan chức năng định hướng, tuyên truyền Nghị quyết này trên các phương tiện thông tin, truyền thông; kịp thời nêu gương các cá nhân, tập thể điển hình trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để nhân rộng. Giao Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này phổ biến đến chi bộ.