Tình hình phòng, chống dịch COVID-19 (Tính đến 18 giờ, ngày 26-10-2021)