Công điện của UBND tỉnh: Về việc triển khai các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh

Báo điện tử Ninh Thuận giới thiệu Công điện số 5758/CĐ-UBND, ngày 21 tháng 10 năm 2021 của UBND tỉnh về việc triển khai các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.