Giải đáp pháp luật

* Hỏi: Trong tình hình đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường, ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế và đời sống của người dân; những đối tượng nào được hưởng chính sách hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) theo Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24-9-2021 của Chính phủ?

* Đáp: Theo điểm a khoản 1 Mục II của Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24-9-2021 của Chính Phủ, người lao động (NLĐ) được hỗ trợ bằng tiền do bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, gồm:

Thứ nhất, NLĐ đang tham gia BHTN tại thời điểm ngày 30-9-2021 (không bao gồm NLĐ đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên).

Thứ hai, NLĐ đã dừng tham gia BHTN do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 1-1-2020 đến hết ngày 30-9-2021 có thời gian đóng BHTN được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người hưởng lương hưu hằng tháng.

- Theo điểm a khoản 2 Mục II của Nghị quyết số 116/NQ-CP, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 sẽ được giảm mức đóng vào Quỹ BHTN là người sử dụng lao động quy định tại Điều 43 của Luật Việc làm: Đơn vị sự nghiệp công lập; tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình, hộ kinh doanh, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng làm việc hoặc hợp đồng lao động (không bao gồm các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên) đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp trước ngày 1-10-2021.