Dừng hoạt động các chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên các tuyến quốc lộ

Ngày 20-10-2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2016/QĐ-UBND về việc dừng hoạt động các chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên các tuyến quốc lộ (QL) và tại ga đường sắt Tháp Chàm.

Theo đó, kể từ ngày 21-10-2021, các chốt kiểm soát dịch COVID-19, gồm: Chốt Thuận Bắc, đặt tại QL1A, khu vực giáp ranh với tỉnh Khánh Hòa; chốt Thuận Nam, đặt tại QL1A, khu vực giáp ranh với tỉnh Bình Thuận; chốt Ninh Sơn, đặt tại QL27, khu vực giáp ranh với tỉnh Lâm Đồng; chốt Bác Ái, đặt tại QL27B, khu vực giáp ranh với tỉnh Khánh Hòa và chốt kiểm soát tại ga đường sắt Tháp Chàm sẽ dừng hoạt động.

UBND tỉnh giao các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động thực hiện các quy định trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 do các cơ quan Trung ương quy định và theo quy định tại Quyết định số 2013/QĐ-UBND ngày 20-10-2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành tạm thời các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh giai đoạn 1 (từ ngày 20-10 đến hết ngày 11-11-2021).