Hoạt động các sở, ngành, địa phương

* Qua 5 năm triển khai Quyết định số 64/2016/QĐ-UBND ngày 26/9/2016 của UBND tỉnh, trên địa bàn tỉnh đã thực hiện việc thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho 250 công trình, dự án/13.277 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức, với tổng diện tích đất thu hồi 4.246,9 ha, tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ 2.996,7 tỷ đồng. Trong đó, huyện Bác Ái thực hiện 45 công trình, dự án/154,60 ha/760 hộ/53,72 tỷ đồng; huyện Ninh Hải, thực hiện 24 công trình, dự án/76,95 ha/685 hộ/111,46 tỷ đồng; huyện Ninh Sơn, thực hiện 30 công trình, dự án/1.219,02 ha/2.100 hộ/420,54 tỷ đồng; huyện Thuận Bắc, thực hiện 25 công trình, dự án/530,52 ha/1.994 hộ/474,73 tỷ đồng; huyện Thuận Nam, thực hiện 32 công trình, dự án/1.442,1ha/1.246hộ/391,97 tỷ đồng; huyện Ninh Phước thực hiện 49 công trình, dự án/574,31 ha/2.142 hộ/213,87 tỷ đồng và địa bàn Tp.Phan Rang- Tháp Chàm, thực hiện 45 công trình, dự án/249,06 ha/4.350 hộ/1.330,43tỷ đồng.

Các dự án trên địa bàn Tp.Phan Rang-Tháp Chàm đang triển khai thi công. Ảnh: Văn Nỷ

* Theo báo cáo của Chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh, trong tháng 10, các tổ chức tín dụng trên địa bàn đã huy động nguồn vốn được 204 tỷ đồng, tăng 1,11% so với tháng trước, lũy kế trong 10 tháng huy động được 1.822 tỷ đồng, nâng tổng dư nợ hiện nay đạt 18.600 tỷ đồng, tăng 10,86% so với cuối năm 2020, bằng 98,9% kế hoạch năm 2021. Trong đó, tiền gửi tiết kiệm từ dân cư huy động trong tháng 80 tỷ đồng; tiền gửi thanh toán 122 tỷ đồng; phát hành giấy tờ có giá 2 tỷ đồng. Mặt bằng lãi suất huy động tiếp tục được các tổ chức tín dụng điều chỉnh giảm ở hầu hết các kỳ hạn, phổ biến ở mức bình quân từ 6-9%/năm đối với ngắn hạn và lãi suất từ 9-11% đối với vốn trung và dài hạn.

* Trong năm 2021, huyện Ninh Sơn phấn đấu đưa 3 xã Quảng Sơn, Hòa Sơn và Mỹ Sơn đạt chuẩn xã nông thôn mới và 3 thôn: Lâm Phú, Tân Lập 2 và Nha Hố 2 đạt chuẩn thôn nông thôn mới. Về xã nông thôn mới, đến nay toàn huyện đạt 117 tiêu chí, trung bình đạt 16,7 tiêu chí/xã. Trong đó xã Lương Sơn đạt 19 tiêu chí, xã Lâm Sơn đạt 19 tiêu chí, xã Nhơn Sơn đạt 19 tiêu chí; Quảng Sơn đạt 15 tiêu chí, Hòa Sơn đạt 17 tiêu chí; Mỹ Sơn đạt 18 tiêu chí; xã Ma Nới đạt 10 tiêu chí. Về thôn nông thôn mới và thôn nông thôn mới kiểu mẫu, đến nay trên địa bàn huyện có thôn Lâm Phú (xã Lâm Sơn) đạt 4/5 tiêu chí, với 23/24 chỉ tiêu; thôn Tân Lập 2 (xã Lương Sơn) đạt 2/5 tiêu chí, với 21/24 chỉ tiêu và thôn Nha Hố 2 (xã Nhơn Sơn) đạt 5/5 tiêu chí, với 24/24 chỉ tiêu về thôn nông thôn mới và đạt 3/5 tiêu chí, với 26/29 chỉ tiêu trong bộ tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Riêng về tiêu chí huyện nông thôn mới, huyện Ninh Sơn mới đạt 7/9 tiêu chí.