UBND tỉnh: Thông báo Kết quả đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh (Tính đến 17 giờ ngày 19-10-2021)

Báo điện tử Ninh Thuận giới thiệu Thông báo số 149/TB-UBND, ngày 20 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Kết quả đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh (Tính đến 17 giờ ngày 19-10-2021).