Ban chỉ đạo 35 Đảng ủy Quân sự tỉnh sơ kết công tác quý III và triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2021

Ngày 20-10, Ban chỉ đạo 35 Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong quý III và triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2021.

Trong quý III năm 2021, được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy, Đảng ủy Quân khu và trực tiếp là Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh; Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tập trung tham mưu chỉ đạo, triển khai hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chặt chẽ, thống nhất, đồng bộ, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, lực lượng, có nhiều đổi mới tích cực và đạt được kết quả thiết thực. Trong quý đội ngũ cộng tác viên và cán bộ, đảng viên đã tích cực tham gia đăng 1.831 tin, bài; 316 lượt bình luận...

 Ban chỉ đạo 35 Đảng ủy Quân sự tỉnh triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2021.

Xác định nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2021, Ban chỉ đạo 35 Đảng ủy Quân sự tỉnh chỉ đạo cơ quan thường trực và đội ngũ cộng tác viên theo dõi, nắm chắc thông tin các tổ chức, cá nhân có hoạt động chống phá; có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị đã tham gia đăng tin phát tán các nội dung trái với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, giáo dục đề cao cảnh giác, bảo đảm an toàn đơn vị. Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí, Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh và Báo Ninh Thuận đẩy mạnh công tác tuyên truyền các bài viết, video clip giáo dục truyền thống, có tính chiến đấu cao nhằm vạch trần các luận điệu sai trái, chống phá của các thế lực thù địch...