UBND tỉnh ban hành: Quy định tạm thời các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh giai đoạn 1 áp dụng từ ngày 20/10/2021 đến hết 11/11/2021

Báo điện tử Ninh Thuận giới thiệu Quy định tạm thời của Ủy ban nhân dân tỉnh về các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh giai đoạn 1 áp dụng từ ngày 20/10/2021 đến hết 11/11/2021.