Hội nghị kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy- Bộ CHQS tỉnh năm 2021

Ngày 20-10, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy và thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh năm 2021. Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã tiến hành kiểm điểm nghiêm túc, chỉ rõ những ưu điểm, khuyết điểm của tập thể Ban Thường vụ, từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh. Trong năm 2021, tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh đã đoàn kết, thống nhất, tích cực, chủ động đề ra nhiều nội dung, biện pháp tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương triển khai quyết liệt công tác phòng, chống dịch COVID-19 và các hoạt động hỗ trợ đồng bào gặp khó khăn do dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Lãnh đạo xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Chú trọng, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng cấp ủy và tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh phát huy vai trò gương mẫu, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh đánh giá cao những kết quả, ưu điểm nổi bật của tập thể Ban Thường vụ, cá nhân từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh thời gian qua đã thường xuyên chỉ đạo, nắm chắc tình hình, có nhiều đổi mới trong phong cách, lề lối làm việc, chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, giải quyết tốt các mối quan hệ; đoàn kết, thống nhất cao trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí cũng lưu ý đối với tập thể Ban Thường vụ và cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị các cấp; tổ chức và triển khai chặt chẽ việc rút kinh nghiệm những hạn chế, thiếu sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ mà Ban Thường vụ Đảng ủy đã chỉ ra.