Tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu trong giai đoạn mới

Trải qua 91 năm, các thế hệ cán bộ Văn phòng cấp ủy trong tỉnh nói chung và Văn phòng Tỉnh ủy nói riêng luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, trung thành với lý tưởng cách mạng, đoàn kết, tận tâm, tận tụy, không ngừng phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Lịch sử ra đời và phát triển Văn phòng cấp ủy luôn gắn liền với sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tháng 10-1930, Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp đã thông qua Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, ban hành các nghị quyết về nhiệm vụ và quyết định thành lập các bộ phận chuyên môn tham mưu, giúp việc của Đảng. Từ sự kiện này, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX đã quyết định lấy ngày 18-10 hằng năm làm ngày truyền thống của Văn phòng cấp ủy. Trải qua 91 năm, các thế hệ cán bộ Văn phòng cấp ủy trong tỉnh nói chung và Văn phòng Tỉnh ủy (VPTU) nói riêng luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, trung thành với lý tưởng cách mạng, đoàn kết, tận tâm, tận tụy, không ngừng phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đối với VPTU, để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy, VPTU đã không ngừng kiện toàn, sắp xếp, củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương pháp công tác, lề lối làm việc, nâng cao năng lực tham mưu, phục vụ. Chất lượng, hiệu quả tham mưu tổng hợp, phục vụ không ngừng được nâng lên, xứng đáng là cơ quan đầu mối và là trung tâm thông tin tổng hợp, cơ quan phục vụ, giúp cấp ủy lãnh đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đề ra, khai thác, sử dụng có hiệu quả những tiềm năng, lợi thế, biến khó khăn, thách thức thành động lực, cùng Nhân dân, cán bộ, đảng viên xây dựng Ninh Thuận trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực và cả nước theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đề ra.

VPTU đã tích cực, chủ động tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả Quy chế làm việc, Chương trình công tác toàn khóa và hằng năm; từng bước xây dựng chế độ làm việc khoa học, nền nếp. Tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy ban hành nhiều nghị quyết, chính sách, sát, đúng, để tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), đối ngoại, bảo đảm quốc phòng, an ninh; công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị. Chủ động cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra thành các nghị quyết chuyên đề và các chương trình hành động cụ thể; đồng thời là trung tâm điều phối, cùng với Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh bảo đảm hoạt động của các đồng chí trong Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh được nhịp nhàng, thông suốt và hiệu quả. Đặc biệt, trong những tháng đầu năm 2021, VPTU đã tập trung làm tốt công tác tham mưu, giúp Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đảm bảo tiến độ, thành công; tham mưu, phục vụ kịp thời công tác lãnh, chỉ đạo thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa phát triển KT-XH, vừa phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Cùng với công tác tham mưu, tổng hợp, công tác quản lý tài chính - ngân sách, văn thư - lưu trữ, công nghệ thông tin - cơ yếu, quản trị... có nhiều đổi mới, tiến bộ; các phòng, bộ phận đã bám sát nhiệm vụ chính trị, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể theo đúng chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm hoạt động theo hướng khoa học, hiện đại, gắn với hiệu quả, đáp ứng ngày càng cao sự lãnh đạo, điều hành của cấp ủy. Bên cạnh đó, VPTU đã thường xuyên chăm lo xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ tận tụy, trung thành, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao, tận tâm, tận lực với công việc; luôn luôn đổi mới và cải tiến về cách làm, phát huy sáng kiến và ưu điểm, khắc phục khó khăn, nhược điểm; rèn luyện, giữ gìn phẩm chất cách mạng, tư cách của người cán bộ, đảng viên; luôn đề cao cảnh giác, bảo đảm bí mật, giữ vững kỷ luật của Đảng; đồng thời, không ngừng chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, đảng viên và người lao động.

Phát huy truyền thống, trong thời gian tới, để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, phục vụ cấp ủy, mà trực tiếp và thường xuyên là Thường trực, Ban Thường vụ và Tỉnh ủy, VPTU tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, trọng tâm sau:

Bám sát chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, chủ động tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Quy chế làm việc, xây dựng nghị quyết, kế hoạch, chương trình hoạt động bảo đảm khoa học, chất lượng. Thường xuyên nắm chắc tình hình thực tiễn, kịp thời phát hiện, chủ động kiến nghị về những vấn đề xã hội quan tâm, vấn đề mới phát sinh,... để cấp ủy xem xét, chỉ đạo kịp thời, phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp; chú trọng nội dung nghiên cứu, tham mưu chuyên sâu về chủ trương, chính sách trên các lĩnh vực KT-XH, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Chủ động tham mưu, giúp cấp ủy tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, đề án, chương trình công tác đã đề ra.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, không ngừng đổi mới công tác phối hợp, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, nắm chắc tình hình hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương để phản ánh, tham mưu nhanh, chính xác với Ban Thường vụ, Thường trực cấp ủy chỉ đạo kịp thời, đúng đắn; tham mưu sơ kết, tổng kết thực tiễn, nhất là những mô hình, những cách làm mới, sáng tạo, có hiệu quả ở các cấp, các ngành. Đồng thời, giữ vững vai trò trung tâm, là cầu nối, phối hợp chặt chẽ hơn, hiệu quả trong hệ thống Văn phòng cấp ủy, giữa VPTU với Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND, Văn phòng UBND, Mặt trận, các đoàn thể... nhằm không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, phục vụ.

Nâng cao chất lượng mọi mặt công tác văn thư - lưu trữ, bảo vệ bí mật của Đảng và Nhà nước; tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số có hiệu quả vào hoạt động của Văn phòng; thực hiện tốt công tác quản lý tài chính, tài sản Đảng, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, kiên quyết không để xảy ra tham nhũng, lãng phí.

Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, công chức và người lao động. Tăng cường đoàn kết nội bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, sáng tạo, tận tụy, chu đáo, giữ vững nguyên tắc”, gắn với công tác đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hóa theo vị trí việc làm, đảm bảo cán bộ có đủ năng lực, trình độ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, người lao động. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với xây dựng cơ quan, đoàn thể trong sạch, vững mạnh toàn diện... góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.