Kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2021)

Ngành Kiểm tra Đảng góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh

Từ khi thành lập đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng công tác kiểm tra (KT), xác định công tác KT là một trong những chức năng lãnh đạo quan trọng của Đảng. Từ thực tế yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của công tác xây dựng Đảng, ngày 16-10-1948, Ban Thường vụ Trung ương Đảng khoá I ban hành Quyết nghị số 29-QN/TW thành lập Ban Kiểm tra Trung ương, cơ quan KT chuyên trách đầu tiên của Đảng. Từ đó, ngày 16-10 hàng năm trở thành ngày truyền thống của ngành KT Đảng.

Cùng với ngành KT Đảng cả nước, Ủy ban KT các cấp trong Đảng bộ tỉnh những năm qua đã nỗ lực phấn đấu thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, chủ động tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ cấp ủy giao. Thông qua thực hiện công tác KT, giám sát (GS) và kỷ luật của Đảng, Ủy ban KT các cấp đã giúp Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy Đảng lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc của cấp ủy; việc giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, phương pháp, tác phong công tác, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên. Công tác KT, GS đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng; đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh của địa phương.

Nổi bật, trong 9 tháng năm 2021, ngay sau thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, cấp ủy, Ủy ban KT các cấp xây dựng Quy chế làm việc của cấp ủy và Ủy ban KT, chương trình KT, GS nhiệm kỳ 2020-2025; xây dựng chương trình KT, GS năm 2021 và phấn đấu hoàn thành 100% chương trình đề ra; tăng cường KT, GS cấp ủy viên cùng cấp và cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý. Kịp thời nắm bắt tình hình, chủ động tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tập trung KT, GS việc triển khai, kết quả thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm. Trong 9 tháng, Ủy ban KT các cấp đã tiến hành KT 56 tổ chức đảng về thực hiện nhiệm vụ KT, GS (tăng 26 tổ chức so cùng kỳ); GS 29 tổ chức đảng và 62 đảng viên... Qua KT, GS giúp các tổ chức đảng, đảng viên nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ; góp phần ổn định tình hình địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức đảng, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Phát huy truyền thống, với tinh thần “tự soi, tự sửa”, trong thời gian tới, Ủy ban KT các cấp trong tỉnh sẽ chủ động bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, tranh thủ kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, sự chỉ đạo, định hướng của Ủy ban KT Trung ương, Ủy ban KT các cấp trong tỉnh tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy và các cấp ủy Đảng thực hiện có hiệu quả Ðiều lệ Ðảng, Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; tham mưu cho cấp ủy quán triệt, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gắn với hoạt động tuyên truyền về công tác KT, GS của Đảng. Đặc biệt là công khai các hoạt động của cấp ủy và Ủy ban KT các cấp về công tác KT, GS, giúp cho các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò của công tác KT, GS của Đảng.

Chủ động tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ KT, GS thực sự có chất lượng, hiệu quả, tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, góp phần đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Triển khai thực hiện toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao, trọng tâm là KT tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của ngành.

Giữ vững các nguyên tắc cơ bản trong công tác KT, GS của Đảng, bám sát tư tưởng chỉ đạo của ngành: “Chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả”; đổi mới phương pháp KT, GS theo hướng đồng bộ, toàn diện, hiệu quả; gắn GS với KT, nhằm phát hiện sớm để phòng ngừa vi phạm từ khi mới manh nha; không để xảy ra khuyết điểm, vi phạm lớn.

Chủ động thực hiện và nâng cao hiệu quả Quy chế phối hợp giữa Ủy ban KT với các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ KT, GS và kỷ luật Đảng. Kết hợp chặt chẽ giữa KT, GS của Đảng với kiểm toán, thanh tra, KT, GS của Nhà nước và GS của MTTQ, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị thực hiện công tác KT, GS của Đảng.

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác KT từ tỉnh tới cơ sở bảo đảm về số lượng, có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực, đạo đức nghề nghiệp, bản lĩnh chính trị vững vàng, nắm vững đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tinh thông về nghiệp vụ, có phương pháp làm việc khoa học, giàu kinh nghiệm thực tiễn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.