UBND tỉnh họp đánh giá kết quả xây dựng đề án, nghị quyết về tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường giai đoạn 2021-2025

Ngày 14-10, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe báo cáo dự thảo tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện và xây dựng đề án, nghị quyết về tăng cường công tác quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường giai đoạn 2021- 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), với vai trò là cơ quan thường trực, thời gian qua Sở đã thực hiện gửi dự thảo đến 42 cơ quan, đơn vị, địa phương lấy ý kiến đóng góp chỉnh sửa, bổ sung để hoàn thiện đề án, nghị quyết dựa trên mục tiêu chung là tăng cường và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, khoáng sản, đảm bảo phân bố đất đai cho các ngành, các lĩnh vực kinh tế-xã hội một cách hợp lý và tiết kiệm, đảm bảo các phương án bảo vệ môi trường. Với sự vào cuộc quyết liệt của các sở, ngành và địa phương, hoạt động khai thác, sử dụng đất đai, khoáng sản trên địa bàn tỉnh từng bước được chấn chỉnh đi vào nền nếp. Tuy nhiên, một thực tế tồn tại là việc lập quy hoạch dự báo tình hình vẫn chưa sát với thực tế tại địa phương; công tác thanh tra, kiểm tra việc khai thác, sử dụng đất đai chưa thường xuyên dẫn đến tình trạng khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép vẫn còn diễn ra ở một số nơi.

Đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Việc xây dựng đề án, nghị quyết có vai trò quan trọng trong việc định hướng cho việc lập quy hoạch, kế hoạch quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường. Đề án, nghị quyết lần này cần phải thực hiện nghiêm túc, chất lượng dựa trên những tính toán khoa học và dự báo trong tương lai. Do đó, Sở TN&MT cần phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành và các địa phương tiếp tục tầm soát và đánh giá, có giải pháp phù hợp, đáp ứng nhu cầu thực tiễn phát sinh cho phát triển kinh tế - xã hội. Đề nghị Sở tiếp thu các ý kiến góp ý của các ngành, địa phương để hoàn thiện dự thảo trước khi trình UBND tỉnh báo cáo với Tỉnh ủy. Trước mắt, ngành TN&MT cần phối hợp với các sở, ngành và các địa phương khắc phục những khó khăn, hạn chế trong tác quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường để thực hiện thành công mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2021- 2025 mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã đề ra.