Đồng chí Phan Tấn Cảnh, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Sở Xây dựng

Ngày 14-10, đồng chí Phan Tấn Cảnh, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Sở Xây dựng nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2021, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm và kiểm tra công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử.

Trong 9 tháng, Sở Xây dựng đã kịp thời ban hành kế hoạch và triển khai thực hiện hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu đề ra. Cụ thể, tỷ lệ khu vực đô thị được cấp nước đạt 98,32%; tỷ lệ đô thị hóa đạt 35,81%; diện tích sàn nhà ở xã hội tăng thêm 12.500 m2. Sở triển khai thực hiện tốt công tác quản lý kiến trúc quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị, thị trường bất động sản, công tác quản lý hạ tầng kỹ thuật, quản lý, đầu tư phát triển nhà và công sở. Trong công tác cải cách hành chính, Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định đơn giản hóa 55 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, trong đó có 32 thủ tục hành chính giảm thời gian giải quyết so với quy định; đã hoàn thành việc xây dựng phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, với 55/55 thủ tục hành chính.

Đồng chí Phan Tấn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Sở Xây dựng.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thời gian tới Sở Xây dựng cần khắc phục những hạn chế, phấn đấu thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản, quy phạm pháp luật về lĩnh vực xây dựng. Thường xuyên tuyên truyền, quán triệt các quy định, chính sách của Đảng và Nhà nước trong công tác cải cách hành chính, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, cải thiện các chỉ số cải cách hành chính, nhất là chỉ số SIPAS; tăng cường kiểm tra công tác cải cách hành chính đối với các lĩnh vực đã phân cấp về các địa phương; Tiếp tục rà soát, đề xuất đơn giản hóa các thủ tục hành chính của ngành, phấn đấu mục tiêu đơn giản hóa 20% thủ tục hành chính hiện có; nâng cao chất lượng giải quyết các hồ sơ, thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp. Tiếp tục rà soát, kiện toàn, bố trí nhân sự phù hợp, đổi mới phương thức làm việc để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của đơn vị.