UBND tỉnh: Họp Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021

Ngày 14-10, đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo kết quả sơ bộ điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021.

Theo báo cáo của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, đến ngày 13-10, toàn tỉnh có 8.461 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 4,67% so số hộ toàn tỉnh, giảm 0,66%; hộ cận nghèo là 12.757 hộ, chiếm tỷ lệ 7,05% so số hộ toàn tỉnh, giảm 0,33% so với cuối năm 2020. Trong đó huyện Bác Ái đạt 24,25% (giảm 4,5%); Ninh Phước 2,85% (giảm 0,19%); Ninh Sơn 7,38% (giảm 0,72%); Thuận Nam 5,52% (giảm 0,15%); Thuận Bắc 13,35% (giảm 4,62%); Ninh Hải 1,31% (giảm 0,25%) và Tp. Phan Rang-Tháp Chàm 1,59% (giảm 0,03%) so với năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, các địa phương đã chủ động tham mưu và triển khai kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 đảm bảo đúng quy định và kế hoạch đề ra. Để đảm bảo quyền và lợi ích cho người nghèo, thời gian tới đồng chí yêu cầu các địa phương cần tập trung nguồn lực, thời gian để lãnh đạo, chỉ đạo, rà soát và kiểm tra công tác điều tra ở cơ sở; tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và xác lập cơ chế cung cấp, báo cáo và trao đổi thông tin với các địa phương; giao Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tham mưu Ban Chỉ đạo báo cáo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 (theo chuẩn nghèo cũ) trước ngày 20-10-2021 và đôn đốc các địa phương khẩn trương rà soát hộ nghèo giai đoạn 2022-2025, báo cáo sơ bộ cho UBND tỉnh trước ngày 1-11-2021 và báo cáo chính thức trước ngày 10-11-2021; phối hợp với các địa phương tham mưu UBND tỉnh giao chỉ tiêu giảm nghèo năm 2022 cho các huyện, thành phố phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi địa phương. Các ngành, địa phương khẩn trương phối hợp tổng hợp tham mưu Ban chỉ đạo báo cáo kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo chính thức để báo cáo Tỉnh ủy và Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội theo quy định.