Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm việc với Huyện ủy Ninh Sơn

Ngày 14-10, Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Huyện ủy Ninh Sơn về việc thực hiện các quy định về giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn huyện.

Thời gian qua, Huyện ủy Ninh Sơn đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định về giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức trong hệ thống chính trị của huyện không ngừng được nâng cao chất lượng, gương mẫu, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Công tác cán bộ được thực hiện đúng quy trình, quy định, đảm bảo công khai, dân chủ minh bạch. Nhờ đó, đến nay tình hình đơn thư, khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bổ nhiệm cán bộ trên địa bàn huyện không xảy ra.

Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị trong thời gian tới, Huyện ủy Ninh Sơn cần tăng cường công tác giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên ở các cơ quan, đơn vị, địa phương; chú trọng đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ để đảm bảo có đủ nguồn cán bộ kế cận, có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; nêu cao vai trò tiền phong gương mẫu của lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu cơ quan, đơn vị; chú trọng công tác kiện toàn đội ngũ cán bộ kịp thới, đúng quy định.