Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai các hoạt động thích ứng an toàn phòng, chống dịch COVID-19 để ổn định đời sống và phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh

Báo điện tử Ninh Thuận giới thiệu Chỉ thị số 17-CT/TU, ngày 13 tháng 10 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Triển khai các hoạt động thích ứng an toàn phòng, chống dịch COVID-19 để ổn định đời sống và phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh.