Nghị quyết của Chính phủ: Ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19"

Báo điện tử Ninh Thuận giới thiệu Nghị quyết số 128/NQ-CP, ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ về Ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19".