Thông báo Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch COVID-19

Báo điện tử Ninh Thuận giới thiệu Thông báo số 320-TB/TU, ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kết luận về công tác phòng, chống dịch COVID-19.