Thông báo Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch COVID-19

Báo điện tử Ninh Thuận giới thiệu Thông báo số 319-TB/TU, ngày 8 tháng 10 năm 2021 của Thường trực Tỉnh ủy về Thông báo Kết luận công tác phòng, chống dịch COVID-19.