Ban hành quy định chính sách hỗ trợ cho vay vốn đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 71/2021/QĐ-UBND quy định chính sách hỗ trợ cho vay vốn đối với người lao động (NLĐ) đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025 từ nguồn ngân sách địa phương ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh.

Theo đó, đối tượng áp dụng là người vay vốn tham gia đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng phải có đăng ký thường trú tại tỉnh Ninh Thuận và thực tế có thời gian sinh sống ở địa phương từ đủ 5 năm (60 tháng) trở lên, thuộc các nhóm xếp theo thứ tự ưu tiên như sau: Nhóm I: NLĐ thuộc hộ nghèo, NLĐ thuộc hộ bị thu hồi đất nông nghiệp, NLĐ là người dân tộc thiểu số, NLĐ thuộc hộ cận nghèo và NLĐ là thân nhân của người có công với cách mạng; Nhóm II: NLĐ là thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an đã xuất ngũ trở về địa phương; Nhóm III: NLĐ sinh sống tại thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; NLĐ sinh sống tại xã khu vực II, khu vực III thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; NLĐ sinh sống tại xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; NLĐ sinh sống tại xã an toàn khu.

Về mức vay đối với nhóm I: NLĐ thuộc đối tượng được hỗ trợ vay vốn từ nguồn vốn của trung ương nhưng chưa đủ số tiền chi phí đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thì phần chi phí còn lại sẽ được vay từ nguồn ngân sách địa phương ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh.

Nhóm II và III, mức vay tối đa bằng 100% chi phí theo hợp đồng ký kết giữa NLĐ với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức, cá nhân Việt Nam đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng từ nguồn vốn ngân sách địa phương.

Thời hạn cho vay, lãi suất cho vay, phương thức cho vay, điều kiện cho vay, mục đích sử dụng vốn vay, thủ tục, quy trình cho vay, trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, định kỳ hạn trả nợ, thu nợ, thu lãi, gia hạn nợ, xử lý nợ đến hạn, chuyển nợ quá hạn, xử lý nợ bị rủi ro, kiểm tra, đối chiếu nợ và các quy định khác sẽ thực hiện theo quy định của Chính phủ, Ngân hàng Chính sách xã hội và UBND tỉnh trong từng thời kỳ. Đồng thời, NLĐ vay vốn không phải thực hiện đảm bảo tiền vay.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 7-10-2021.