Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ninh Sơn triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021

Ngày 7-10, Ban Đại diện Hội đồng quản trị Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ninh Sơn tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2021 và đề ra phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.

Trong 9 tháng năm 2021, mặc dù điều kiện khó khăn chung do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng hoạt động ủy thác cho vay giữa Phòng Giao dịch NHCSXH huyện và các hội, đoàn thể đã đạt được nhiều kết quả khá toàn diện, kịp thời đưa nguồn vốn tín dụng chính sách đến các đối tượng thụ hưởng phát triển sản xuất, kinh doanh. Đến cuối tháng 9, doanh số cho vay đạt trên 99,5 tỷ đồng với 2.797 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính khác, tăng 14,8 tỷ đồng so với cùng kỳ năm noái. Doanh số cho vay chủ yếu tập trung vào một số chương trình cho vay hộ nghèo, cận nghèo; vay sản xuất kinh doanh; cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Doanh số thu nợ đạt trên 75 tỷ đồng và tổng dư nợ các chương trình tín dụng đạt trên 416 tỷ đồng, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm trước, tỷ lệ tăng trưởng đạt 99,6% kế hoạch giao.

Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh trao tiền ủng hộ huyện Ninh Sơn để phục vụ công tác phòng, chống COVID-19.

Triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ninh Sơn phấn đấu hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu tăng trưởng kế hoạch tín dụng được giao năm 2021, kể cả chỉ tiêu giao được bổ sung và thu hồi; hoàn thành theo lộ trình chỉ tiêu vốn huy động tăng 2 tỷ đồng so với năm 2020; nâng cao chất lượng hoạt động giao dịch, tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát để khắc phục những hạn chế, tồn tại, thiếu sót trong hoạt động tín dụng chính sách xã hội.

Dịp này, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh ủng hộ huyện Ninh Sơn 10 triệu đồng để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại địa phương.