Hoạt động các sở, ngành, địa phương

* Để phát triển thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh, trong năm 2021, UBND tỉnh đã đầu tư kinh phí gần 1,2 tỷ đồng để thực hiện công tác tuyên truyền; phát triển các sản phẩm, giải pháp thương mại điện tử; duy trì, phát triển hạ tầng thương mại điện tử. Trong đó, ngân sách trung ương hỗ trợ 650 triệu đồng; ngân sách tỉnh đầu tư gần 540 triệu đồng. Qua đó nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh các sản phẩm đặc thù của tỉnh xây dựng bộ nhận diện thương hiệu trực tuyến phục vụ cho hoạt động quảng bá sản phẩm và thương hiệu doanh nghiệp trong môi trường kinh doanh trực tuyến; nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh; khởi nghiệp kinh doanh từ thương mại điện tử.

* Theo báo cáo của Chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh, đến đầu tháng 10, số lượng thẻ ngân hàng đang lưu hành trên hệ thống ngân hàng trong tỉnh đạt 364.500 thẻ, tăng 40.070 thẻ, tăng 12,4% so với cuối năm 2020. Trong đó, thẻ nội địa có khoảng 337.300 thẻ, chiếm tỷ lệ 92,5%; thẻ quốc tế đạt 27.200 thẻ, chiếm tỷ lệ 7,5%. Toàn tỉnh hiện có 90 máy ATM và 419 đầu chấp nhận thanh toán thẻ (POS), tăng 3 máy ATM, tăng 3,45% và giảm 5 máy POS so với đầu năm 2021. Các ngân hàng trong tỉnh thực hiện tốt công tác thu chi tiền mặt đáp ứng kịp thời, đầy đủ nhu cầu tiền mặt; bảo đảm an toàn, chính xác và nhanh gọn. Công tác an ninh, an toàn tài sản, kho quỹ được tăng cường bảo đảm an toàn tuyệt đối.

* Tính đến nay, trên địa bàn huyện Ninh Sơn có 8 Hợp tác xã đang hoạt động, trong đó có 7 Hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ nông nghiệp và 1 Hợp tác xã hoạt động trong lĩnh lực tiểu thủ công nghiệp. Tổng Số thành viên HTX có 365 người; tổng doanh thu trung bình của 1 HTX khoảng 400 triệu đồng/năm. Trong 9 tháng, mặc dù bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng hoạt động của một số HTX vẫn được duy trì. Trong đó HTX DVNN và TM Saemaul Tân Lập 2 sản xuất lúa theo tiêu chuẩn VietGAP với diện tích 10ha; đang tiếp tục chăm sóc 5.000 m2 cây bưởi da xanh; HTX Dịch vụ nông nghiệp Mỹ Sơn ký kết với Công ty Cổ phần Giống cây trồng Đông Nam với tổng diện tích 150 ha; tham gia sản xuất 50 ha cánh đồng mẫu lớn; HTX sản xuất chế biến nho, táo Nhơn Sơn đã đưa ra thị trường khoảng gần 50 tấn táo, nho, thu về 250 triệu đồng, góp phân nâng cao thu nhập cho các thành viên.