Thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 ứng phó với dịch COVID-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Ngày 1-10-2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 19/CT-UBND về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 ứng phó với dịch COVID-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Chỉ thị nêu: Năm học 2021-2022, năm đầu tiên ngành Giáo dục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV; Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Chương trình hành động số 09-CT/TU ngày 07/12/2020 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV; là năm học toàn ngành Giáo dục tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kép, vừa tích cực thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, đảm bảo an toàn trường học,vừa ra sức phấn đấu khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ năm học, đáp ứng yêu cầu đổi mới và bảo đảm chất lượng giáo dục, đào tạo.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị toàn ngành Giáo dục, các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện đạt hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021-2022 ứng phó với dịch COVID-19 tập trung các nội dung như sau:

Chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch năm học 2021-2022 linh hoạt, phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19, triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; xây dựng các phương án, giải pháp ứng phó dịch COVID-19 dự báo còn kéo dài và diễn biến phức tạp; tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh học tập, vừa đảm bảo sức khỏe, vừa hoàn thành chương trình giáo dục theo kế hoạch và bảo đảm chất lượng giáo dục của từng cấp học; đồng thời, chủ động triển khai các yêu cầu, nội dung cốt lõi, căn bản, giảm tải trong chương trình dạy học theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bên cạnh đó, chỉ đạo các cơ sở giáo dục xây dựng và triển khai kế hoạch năm học linh hoạt, thực hiện phương án kiểm tra, đánh giá cuối kỳ, cuối năm, thi tuyển sinh phù hợp với tình hình dịch COVID-19 kéo dài, nhất là những địa bàn dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục, công tác phòng, chống dịch tại các cơ sở giáo dục, đảm bảo an toàn, chia sẻ, động viên tinh thần vượt khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ dạy và học, bảo đảm công bằng giáo dục giữa thành thị và nông thôn, giữa nơi có dịch và không có dịch, đặc biệt lưu ý đối tượng là học sinh nghèo trong vùng có dịch. Tận dụng tối đa thời gian tổ chức dạy học trực tiếp khi dịch bệnh được kiểm soát. Trường hợp tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp không tổ chức dạy học trực tiếp thì tổ chức dạy học trực tuyến, dạy học trên truyền hình hoặc các hình thức khác theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo để hoàn thành kế hoạch năm học, nhưng phải đảm bảo chất lượng giáo dục. Không tổ chức dạy học trực tuyến đối với giáo dục mầm non, tập trung phối hợp hướng dẫn hỗ trợ phụ huynh nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ ở nhà theo các kênh phù hợp; việc tổ chức tiết học, giờ học tránh quá căng thẳng hoặc hình thức, hời hợt, đặc biệt lưu ý phương châm học tập “học mà chơi, chơi mà học” đối với học sinh cấp tiểu học và những tác động tiêu cực đối với sức khỏe, tâm sinh lý học sinh khi phải tiếp xúc với thiết bị công nghệ như máy tính, điện thoại, ti vi. Huy động các nguồn lực tăng cường hạ tầng công nghệ thông tin, kinh phí, điều kiện cần thiết để tổ chức hiệu quả việc dạy học trực tuyến, dạy học trên truyền hình khi học sinh không thể đến trường do phải thực hiện giãn cách xã hội hoặc tăng cường giãn cách xã hội. Rà soát, cắt giảm và tiết kiệm tối đa các chi phí để giữ ổn định; thực hiện kịp thời chế độ, chính sách đối với nhà giáo và người học, đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “lạm thu” đầu năm học.

Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục. Căn cứ hướng dẫn nhiệm vụ năm học của các cấp học, các cơ sở giáo dục xây dựng và triển khai kế hoạch chi tiết, cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế tại đơn vị, trong đó:

- Triển khai Chương trình Giáo dục mầm non sửa đổi và chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2021-2025” theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 4255/KH-UBND ngày 19/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Đề án tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025 theo Quyết định số 1008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Duy trì nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, khuyến khích thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ mẫu giáo; khắc phục tình trạng thiếu biên chế giáo viên mầm non; tăng cường quản lý, hỗ trợ nâng cao chất lượng nhóm, lớp độc lập tư thục.

- Tiếp tục triển khai Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 đảm bảo chất lượng, nhất là đối với lớp 2, lớp 6 trong năm học 2021-2022; chuẩn bị triển khai thực hiện dạy môn Tin học và Ngoại ngữ bắt đầu triển khai thực hiện từ năm học 2022-2023. Tổ chức lựa chọn sách giáo khoa các môn học và xây dựng tài liệu giáo dục địa phương đối với lớp 3, lớp 7, lớp 10 phục vụ năm học 2022-2023. Nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục THCS, phổ cập giáo dục bắt buộc đối với cấp tiểu học. Đảm bảo kịp thời, đầy đủ sách giáo khoa cho học sinh, không để tình trạng thiếu sách giáo khoa đầu năm học, kể cả học sinh khuyết tật thực hiện giáo dục hòa nhập,

- Tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030 theo các nhiệm vụ, giải pháp tại Công văn số 3022/UBND-VXNV ngày 22/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Kế hoạch số 4556/KH-UBND ngày 31/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận theo Quyết định số 1373/QĐ-TTg ngày 30/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 3981/KH-UBND ngày 18/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025 theo Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Xây dựng kế hoạch về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông theo hướng mở; đổi mới nội dung, hình thức giáo dục hướng nghiệp gắn với thực tiễn phát triển kinh tế-xã hội và nhu cầu thị trường lao động; kết hợp dạy văn hóa phổ thông với dạy nghề hiệu quả, đúng quy định.

Triển khai có hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp, việc làm cho học sinh sinh viên. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cơ sở giáo dục và đào tạo theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII và chuyên đề toàn khóa năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước, phồn vinh, hạnh phúc”; triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 75-KH/TU ngày 17/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 134/KH-UBND ngày 17/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh sinh viên. Tăng cường xây dựng văn hóa học đường Kế hoạch số 440/KH-UBND ngày 31/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 03/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025" trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Cung cấp, trau dồi các kỹ năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, kinh tế số cho học sinh, sinh viên. Tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và địa phương trong quản lý, hỗ trợ học sinh, nhất là học sinh tiểu học trong việc học trực tuyến tại nhà trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp; đồng thời xây dựng giải pháp ổn định tâm lý, tư tưởng học sinh bị tác động do dịch COVID-19 kéo dài. Nâng cao chất lượng công tác giáo dục quốc phòng, an ninh. Triển khai hiệu quả công tác giáo dục thể chất, y tế trường học, các giải pháp bảo đảm môi trường giáo dục an toàn trong điều kiện dịch bệnh, đặc biệt khi chưa triển khai tiêm vắc-xin được cho lứa tuổi học sinh; phối hợp với ngành y tế đẩy mạnh công tác giám sát y tế trong trường học, xây dựng cơ sở dữ liệu về sức khỏe học sinh. Tăng cường các giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn trường học phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ và Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 04/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao theo Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”; chú trọng việc xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng nhân tài, tài năng trẻ từ học sinh, sinh viên giỏi, xuất sắc. Thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 462/KH-UBND ngày 31/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Quyết định số 1230/QĐ-BGDĐT ngày 30/3/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện Đề án về hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025 trong ngành Giáo dục.

Triển khai kế hoạch thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở giai đoạn 1 (2020-2025) theo Kế hoạch số 3773/KH-UBND ngày 20/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Quyết định số 396/QĐ-UBND ngày 09/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 tỉnh Ninh Thuận. Triển khai bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý, giảng dạy đáp ứng chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên các cấp học và thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Chủ trì, phối hợp với các địa phương thực hiện rà soát biên chế thừa, thiếu giáo viên từng cơ sở giáo dục, cấp học, từng môn học gửi Sở Nội vụ để thẩm định làm cơ sở đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, phân bổ biên chế theo quy định. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và các địa phương hỗ trợ giáo viên, người lao động trong ngành Giáo dục bị ảnh hưởng dịch COVID-19, nhất là giáo viên, người lao động làm việc trong các cơ sở giáo dục ngoài công lập.

Tiếp tục rà soát, sắp xếp mạng lưới trường lớp học hợp lý, hiệu quả, đảm bảo phù hợp với thực tiễn. Tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đảm bảo thực hiện chương trình lớp 1, lớp 2, lớp 6 và Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018; rà soát nhu cầu và có kế hoạch bổ sung đủ thiết bị dạy học tối thiểu đối với lớp 3, lớp 7, lớp 10 theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Tiếp tục thực hiện Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017-2025 theo Quyết định số 1436/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ; lồng ghép có hiệu quả nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia có liên quan để đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học cho các cơ sở giáo dục. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2019-2025 theo Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 của Chính phủ; khẩn trương tham mưu triển khai thực hiện Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ về chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; đẩy mạnh công tác xã hội hóa để huy động các nguồn lực đầu tư cho giáo dục và hỗ trợ học sinh, sinh viên thuộc gia đình bị ảnh hưởng dịch COVID-19, có hoàn cảnh khó khăn, không để em nào vì điều kiện kinh tế mà không thể đến trường.

Triển khai chuyển đổi số trong giáo dục gắn với đổi mới công tác quản lý, phương pháp dạy và học; xây dựng nền tảng dạy học trực tuyến dùng chung, phát triển nguồn học liệu điện tử, hệ thống bài giảng chuẩn hóa chia sẻ theo hướng tạo môi trường tương tác, tăng tính thích ứng và trải nghiệm đối với người học, tăng khả năng tự học cho học sinh. Rà soát, hoàn thiện phương thức dạy học trực tuyến; thực hiện kết hợp đồng bộ, hiệu quả giữa phương thức dạy học trực tuyến, qua truyền hình, phát phiếu học tập nhằm đảm bảo chất lượng dạy và học nhất là đối với học sinh tiểu học, học sinh các lớp học theo sách giáo khoa mới. Tăng cường tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, kỹ năng, phương pháp tổ chức, quản lý dạy học trực tuyến cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu của phương thức này.

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính về giáo dục và đào tạo; tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giáo dục nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Tăng cường phân cấp quản lý đi đôi với tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, siết chặt kỷ luật kỷ cương, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tăng cường công tác thông tin, truyền thông về các chủ trương, chính sách mới của ngành; kết quả triển khai các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Phối hợp xử lý có hiệu quả các vấn đề xã hội quan tâm, bức xúc để xã hội, Nhân dân chia sẻ, ủng hộ và đóng góp nhiều hơn cho ngành. Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Kịp thời biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình đã có những giải pháp, mô hình sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 còn có thể kéo dài.

Về tổ chức thực hiện:Chủ tịch UBND tỉnh giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì và phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ năm học 2021-2022 theo Chỉ thị này.