Bàn giao các trường phổ thông dân tộc nội trú cấp trung học cơ sở trực về Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý

Ngày 4-10, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 5308/KH-UBND bàn giao các trường phổ thông dân tộc nội trú cấp trung học cơ sở trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo về trực thuộc UBND cấp huyện quản lý.

Theo Kế hoạch này, UBND tỉnh sẽ chuyển các trường phổ thông dân tộc nội trú cấp trung học cơ sở trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo về trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, gồm: Trường phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở Ninh Sơn, Trường phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở Ninh Phước và Trường phổ thông Dân tộc nội trú Thuận Bắc.

UBND tỉnh ủy quyền cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức bàn giao nguyên trạng về đất đai, nhà cửa, vật kiến trúc; tổ chức, biên chế, học sinh, viên chức và người lao động; tài chính, tài sản, sách - thiết bị dạy học; toàn bộ hồ sơ, tài liệu có liên quan đến nội dung bàn giao cho UBND các huyện trước ngày 25-10-2021.