Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 3-10-2021, Bảo hiểm xã hội tỉnh Ninh Thuận ban hành Công văn số 726/BHXH-QLT về việc Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Công văn nêu rõ:

Thực hiện Nghị quyết số 116/ND-CP ngày 24/09/2021 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (SDLĐ) bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người NLĐ và người SDLĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid19 từ Quỹ BHTN(Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg); Công văn số 3068/BHXHCSXH ngày 01/10/2021 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc triển khai thực hiện Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Để việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ kịp thời, chính xác đúng quy định, đảm bảo quyền lợi đối với người NLĐ và người SDLĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, BHXH tỉnh hướng dẫn các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp (sau đây gọi chung là đơn vị SDLĐ) tham gia BHTN, những nội dung sau:

I. Giảm mức đóng BHTN cho người SDLĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVD-19

1. Đối tượng được hỗ trợ

Người sử dụng lao động quy định tại Điều 43 của Luật Việc làm đang tham gia BHTN trước ngày 01/10/2021, không bao gồm các trường hợp sau:

- Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân.

- Đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/06/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và các quy định pháp luật hiện hành về tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc đối tượng được giảm đóng thì gửi cơ quan BHXH nơi đơn vị đang tham gia BHTN 01 bản sao văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc đơn vị sự nghiệp công được phân loại tự chủ tài chính theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và các quy định pháp luật hiện hành về tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

- Không áp dụng đối với đối tượng tự nguyện không nhận hỗ trợ.

2. Giảm mức đóng và thời gian thực hiện

- Giảm mức đóng từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những NLĐ thuộc đối tượng đang tham gia BHTN.

- Thời gian thực hiện giảm mức đóng: 12 tháng, kể từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 30/09/2022.

- Hằng tháng, trong thời gian từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 30/09/2022, cơ quan BHXH thực hiện giảm mức đóng bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những NLĐ thuộc đối tượng đang tham gia BHTN thuộc trách nhiệm của người SDLĐ.

II. Hỗ trợ bằng tiền mặt cho NLĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19

1. Đối tượng được hỗ trợ

- NLĐ đang tham gia BHTN tại thời điểm ngày 30/09/2021 (có tên trong danh sách tham gia BHTN của cơ quan BHXH), không bao gồm các trường hợp sau:

+ NLĐ đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân.

+ Người lao động đang làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐCP ngày 21/06/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và các quy định pháp luật hiện hành về tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

- Người lao động đã dừng tham gia BHTN do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 30/09/2021 có thời gian đóng BHTN được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người đã có quyết định hưởng lương hưu hàng tháng. - Không áp dụng đối với đối tượng tự nguyện không nhận hỗ trợ.

2. Thời gian đóng BHTN làm căn cứ tính và mức hỗ trợ

- Căn cứ tính mức hỗ trợ: Trên cơ sở thời gian đã đóng BHTN của NLĐ tại thời điểm ngày 30/09/2021 nhưng chưa được tính hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Trường hợp người lao động đã nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng đến ngày 30/09/2021 chưa có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp thì tổng thời gian đóng BHTN chưa hưởng làm căn cứ để xác định mức hỗ trợ của người lao động là tổng thời gian đóng BHTN chưa hưởng tại thời điểm ngày 30/09/2021.

- Mức hỗ trợ một lần bằng tiền, cụ thể như sau:

+ Thời gian đóng BHTN dưới 12 tháng: Hỗ trợ 1.800.000 đồng/người.

+ Thời gian đóng BHTN từ đủ 12 tháng đến dưới 60 tháng: Hỗ trợ 2.100.000 đồng/người.

+ Thời gian đóng BHTNtừ đủ 60 tháng đến dưới 84 tháng: Hỗ trợ 2.400.000 đồng/người.

+ Thời gian đóng BHTNtừ đủ 84 tháng đến dưới 108 tháng: Hỗ trợ 2.650.000 đồng/người.

+ Thời gian đóng BHTNtừ đủ 108 tháng đến dưới 132 tháng: Hỗ trợ 2.900.000 đồng/người.

+ Thời gian đóng BHTNtừ đủ 132 tháng trở lên: Hỗ trợ 3.300.000 đồng/người.

III. Quy trình thực hiện

1. Quy trình giảm mức đóng BHTN cho người SDLĐ bị ảnh hưởng COVID-19

- Trách nhiệm của cơ quan BHXH:

Đối với đơn vị SDLĐ mà cơ quan BHXH đã xác định được thuộc đối tượng được giảm mức đóng BHTN cho người SDLĐ theo quy định tại Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg:

+ Chủ động thực hiện giảm mức đóng từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những NLĐ thuộc đối tượng đang tham gia BHTN tại thời điểm ngày 01/10/2021. Thời gian thực hiện giảm mức đóng 12 tháng, kể từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 30/09/2022 (hằng tháng, trong khoảng thời gian từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 30/09/2022, cơ quan BHXH thực hiện giảm mức đóng bảng 0% theo quy định);

+ Gửi thông báo Mẫu số 01-TB/BHXH ban hành kèm theo Công văn số 3068/BHXH-CSXH ngày 01/10/2021 của BHXH Việt Nam tới đơn vị biết; hoàn thành trước ngày 05/10/2021.

+ Tiếp nhận bản sao văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc đơn vị sự nghiệp công được phân loại tự chủ tài chính theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/06/2021 của Chính phủ và căn cứ dữ liệu quản lý thu BHTN, xác định đơn vị được điều chỉnh mức đóng theo quy định tại Điều 4, Điều 5 Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg, thực hiện điều chỉnh ngay mức đóng từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những NLĐ thuộc đối tượng đang tham gia BHTN.

- Trách nhiệm đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc đối tượng được giảm đóng: Gửi cơ quan BHXH nơi đơn vị đang tham gia BHTN 01 bản sao văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc đơn vị sự nghiệp công được phân loại tự chủ tài chính theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/06/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và các quy định pháp luật hiện hành về tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. Cơ quan BHXH sẽ căn cứ để thực hiện theo quy định.

2. Quy trình chi trả hỗ trợ NLĐ

2.1. Đối với NLĐ đang tham gia BHTN

- Trách nhiệm của cơ quan BHXH:

+ Lập danh sách người lao động đang tham gia BHTN theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg, gửi người SDLĐ. Công khai thông tin danh sách NLĐ thuộc đối tượng được hỗ trợ trên trang thông tin điện tử của cơ quan BHXH tỉnh.

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách NLĐ đúng, đủ thông tin và trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được danh sách NLĐ điều chỉnh thông tin do người SDLĐ gửi đến, cơ quan BHXH chi trả tiền hỗ trợ cho NLĐ. Khuyến khích chi trả thông qua tài khoản ngân hàng của NLĐ. Trường hợp không chi trả hỗ trợ, cơ quan BHXH thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Trách nhiệm của đơn vị SDLĐ:

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách do cơ quan BHXH gửi đến, người SDLĐ công khai danh sách NLĐ thuộc đối tượng được hỗ trợ để NLĐ biết, đối chiếu, bổ sung thông tin (nếu có); lập và gửi danh sách NLĐ có thông tin đúng, đủ và NLĐ tự nguyện không nhận hỗ trợ theo Mẫu số 02 ban hành theo QĐ số 28/2021/QĐTTg gửi cơ quan BHXH nơi quan lý thu. Gửi trực tuyến thông qua: Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam hoặc các tổ chức cung cấp dịch vụ I-VAN. Trường hợp đơn vị không giao dịch trực tuyến thì lập bản giấy, ký đóng dấu gửi cơ quan BHXH nơi quan lý thu (gửi trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính) và kèm bản mềm file excel gửi vào địa chỉ email của cơ quan BHXH nơi quan lý thu.

+ Lập danh sách thông tin của NLĐ cần điều chỉnh theo Mẫu số 03 ban hành theo QĐ số 28/2021/QĐ-TTg (nếu có), gửi đến cơ quan BHXH nơi quan lý thu, kèm theo hồ sơ chứng minh thông tin điều chỉnh theo quy định tại Quyết định số 222/QĐBHXH ngày 25/02/2021 của BHXH Việt Nam (danh sách có thể gửi nhiều lần, ký đóng dấu và gửi cơ quan BHXH).

Thời gian thực hiện: Chậm nhất đến hết ngày 10/11/2021.

+ Trường hợp NLĐ chưa có số Tài khoản cá nhân, đơn vị phối hợp với các ngân hàng hỗ trợ NLĐ mở tài khoản cá nhân. - Trách nhiệm của NLĐ: Đối chiếu và bổ sung đầy đủ các thông tin trên danh sách theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Quyết định số 28/2021/QĐ- TTg; trường hợp chưa khóp đúng thì cung cấp các căn cứ đê xác định thông tin chính thức cho đơn vị. Sau ngày 30/11/2021, NLĐ chưa nhận được hỗ trợ thì thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg.

2.2. Đối với NLĐ đã dừng tham gia BHTN:

- Trách nhiệm của NLĐ:

+ Đề nghị hưởng hỗ trợ theo Mẫu số 04 ban hành kèm theo Quyết định số 28/2021/QĐ- TTg gửi cơ quan BHXH cấp tỉnh hoặc cấp huyện (gửi hồ sơ bằng hình thức trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam hoặc ứng dụng BHXH số (VssID) hoặc thông qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp tại cơ quan BHXH). Chậm nhất đến hết ngày 20/12/2021.

+ Nhận lại hồ sơ và Mẫu số 03 (nêu có) chuyển trả từ cơ quan BHXH khi có thông tin, hoặc thời gian đóng BHTN không đúng, đủ với dữ liệu của cơ quan BHXH đang quản lý; hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn của cơ quan BHXH.

- Trách nhiệm của cơ quan BHXH:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị hỗ trợ của NLĐ, thực hiện chi trả tiền hỗ trợ cho NLĐ, thời gian hoàn thành chậm nhất vào ngày 25/12/ 2021. Khuyến khích chi trả thông qua tài khoản ngân hàng của người lao động. Trường hợp không chi trả hỗ trợ, cơ quan BHXH thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Để đảm bảo kịp thời quyền lợi cho NLĐ và người SDLĐ, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị SDLĐ triển khai thực hiện kịp thời theo quy định. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, liên hệ với BHXH tỉnh Ninh Thuận (số điện thoại 0259.3826076) hoặc các BHXH huyện nơi quản lý thu để được hướng dẫn.