Công ty Điện lực Ninh Thuận xác định rõ những thách thức và đề ra các giải pháp trong thực hiện chuyển đổi số

Xác định trong quá trình chuyển đổi số của bất cứ doanh nghiệp nào cũng gặp không ít khó khăn, thách thức. Do đó Công ty Điện lực Ninh Thuận đã xác định rõ những thách thức và đề ra các giải pháp đồng bộ để thực hiện chuyển đổi số, nhằm đạt kết quả cao nhất.

Công ty Điện lực Ninh Thuận xác định rõ mục tiêu rõ ràng, bám sát định hướng kế hoạch chuyển đổi số của Tập đoàn Điện Lực Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực Miền Nam, từ đó đưa ra những giải pháp để giải quyết các thách thức trong quá trình chuyển đổi số của Công ty. Theo đó Công ty đã xác định các thách thức trong quá trình chuyển đổi số, đó là: Trước tiên cần xác định mục tiêu rõ ràng, vì việc xác định mục tiêu và có giải pháp phù hợp là một trong những yếu tố tiền đề quyết định đến sự thành công của quá trình chuyển đổi số. Thứ hai, trong quá trình chuyển đổi số cần đảm bảo an toàn thông tin hệ thống, dữ liệu của Công ty, khách hàng và phát triển đội ngũ chuyên gia CNTT, ATTT chất lượng cao, làm chủ trong công tác vận hành, triển khai các ứng dụng, tiến tới làm chủ về công nghệ.

Nhân viên Công ty Điện lực Ninh Thuận ứng dụng hiệu quả công nghệ thông trong xử lý công việc. Ảnh: Văn Nỷ

Trên cơ sở nhận diện các thách thức trong quá trình chuyển đổi số, Công ty đã đề ra các giải pháp chính xác, phù hợp và lập kế hoạch thực hiện các giải pháp, theo dõi tình hình thực hiện các mục tiêu thường xuyên; xác định các chiến lược quan trọng, đúng đắn dựa trên các chiến lược của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam. Trong đó tập trung vào một số giải pháp sau: Đẩy mạnh ứng dụng mạnh mẽ CNTT để điện tử hóa các quy trình trong nội bộ và các giao dịch với khách hàng/đối tác; Tổ chức cho các cấp quản lý tham dự các lớp về chuyển đổi nhận thức từ đó truyền đạt các mục tiêu, kế hoạch đến CBNV đơn vị nắm rõ định hướng của Công ty trong quá trình chuyển đổi số. Đào tạo phát triển đội ngũ CNTT, ATTT để triển khai các ứng dụng công nghệ đạt hiệu quả cao và chú trọng đầu tư phát triển hạ tầng, nền tảng công nghệ phục vụ chuyển đổi số.

Tin rằng với việc xác định rõ những thách thức trong quá trình chuyển đổi số và đề ra những giải pháp hiệu quả để triển khai thực hiện, Công ty Điện lực Ninh Thuận sẽ hoàn thành mục tiêu, kế hoạch chuyển đổi số và hoàn thành các nhiệm vụ Tổng Công ty Điện lực Miền Nam giao.