Chuỗi tập huấn chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)

Từ ngày 28-9 đến 18-10, Trung tâm Phát triển Nông thôn Saemaul Undong, Trường Đại học Khoa học-Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) phối hợp cùng Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương và Đại học Pháp Ngữ (AUF) tổ chức “Chuỗi tập huấn Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP)”.

Chương trình có sự tham gia trực tuyến của các tỉnh, thành phố trên cả nước với hơn 3.000 cán bộ quản lý chương trình OCOP ở các địa phương: cấp tỉnh, huyện; Chủ thể là doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác tham gia chương trình OCOP. Chuỗi tập huấn chương trình OCOP với các chủ đề thiết thực như: Những điều cần biết về chương trình OCOP; phát triển sản phẩm OCOP gắn với tiềm năng, lợi thế của địa phương; xây dựng phương án sản xuất kinh doanh; chuẩn hóa sản phẩm tham gia chương trình OCOP. Việc tổ chức các chuyên đề nhằm nâng cao nhận thức về vai trò và ý nghĩa của Chương trình OCOP; hướng dẫn các doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất tham gia hiệu quả vào Chương trình OCOP, góp phần nâng cao năng lực về sản xuất, gia tăng giá trị và kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP gắn với nhu cầu của thị trường. Chương trình cũng là nơi tạo diễn đàn trao đổi kinh nghiệm triển khai thực hiện chương trình OCOP ở các cấp và các địa phương.