Công văn của UBND tỉnh: Tổ chức lễ hội Katê năm 2021 của đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn

Báo điện tử Ninh Thuận giới thiệu Công văn số 5187/UBND-VXNV, ngày 28 tháng 9 năm 2021 của UBND tỉnh về tổ chức lễ hội Katê năm 2021 của đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn.