Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh: Kiểm tra thực hiện Pháp lệnh số 34/2007-PLUBTVQH11 tại xã Xuân Hải

Ngày 27-9, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở tỉnh do đồng chí Nguyễn Thế Hùng, UVTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng đoàn đã kiểm tra kết quả thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (khóa XI) về thực hiện QCDC tại xã Xuân Hải (Ninh Hải).

Triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở theo tinh thần Pháp lệnh số 34/2007-PLUBTVQH11, thời gian qua xã Xuân Hải đạt được một số kết quả nhất định. Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở của xã đã phối hợp với chính quyền tập trung chỉ đạo, nâng cao chất lượng thực hiện QCDC và ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân. Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân ở các nội dung liên quan đến công tác quy hoạch; phát triển kinh tế, đời sống nhân dân trong xã bảo đảm công khai, minh bạch. Công tác tiếp dân được quan tâm, đơn thư khiếu nại được giải quyết dứt điểm, không để hạn chế tồn đọng. Công tác hòa giải ở 9 thôn đều hoạt động tích cực, hiệu quả...Thực hiện QCDC góp phần nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tạo cơ sở giúp địa phương hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội 9 tháng năm 2021...

Đồng chí Nguyễn Thế Hùng, UVTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra thực hiện Pháp lệnh 34 phát biểu tại buổi làm việc.

Thay mặt Đoàn kiểm tra, đồng chí Nguyễn Thế Hùng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả địa phương đạt được trong thời gian qua. Để nâng cao sự đồng thuận của Nhân dân, đồng chí đề ngị địa phương tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong việc đẩy mạnh thực hiện QCDC ở cơ sở; gắn kết chặt chẽ quá trình thực hiện dân chủ với triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, các cuộc vận động, các phong trào thi đua; đẩy mạnh công tác tuyên truyền giúp người dân có nhận thức đúng đắn, đầy đủ về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những quy định cụ thể về thực hiện QCDC ở cơ sở.