Tình hình phòng, chống dịch COVID-19 (Tính đến 18 giờ, ngày 25-9-2021)