Huyện ủy Thuận Bắc: Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Trong 3 ngày (14 đến 17-9), Huyện ủy Thuận Bắc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho các đồng chí là cán bộ chủ chốt và đảng viên thuộc các tổ chức cơ sở đảng trong toàn huyện, bằng hình thức trực tuyến từ huyện đến xã.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên truyền đạt các chuyên đề: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025…

Thông qua hội nghị giúp cho cán bộ chủ chốt, đảng viên nắm được các nội dung, quan điểm của Đảng, trên cơ sở đó vận dụng vào triển khai thực hiện nhiệm vụ của địa phương, đơn vị một cách thiết thực, phù hợp, hiệu quả.