Kế hoạch của UBND tỉnh: Về phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã, hội kinh doanh, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Báo điện tử Ninh Thuận giới thiệu Kế hoạch số 4886/KH-UBND, ngày 15 tháng 9 năm 2021 của UBND tỉnh về phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã, hội kinh doanh, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.