Tăng cường công tác tuyên truyền bảo vệ động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm trên địa bàn tỉnh

Ngày 14-9-2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Công văn số 1400-CV/TU về tăng cường công tác tuyên truyền bảo vệ động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm trên địa bàn tỉnh

Công văn nêu rõ: Ngày 19/7/2021, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 13-HD/BTGTW về tăng cường tuyên truyền việc thực hiện không săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo, xâm hại động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm (gửi kèm theo). Về vấn đề này, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu:

Ban cán sự đảng, đảng đoàn, các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, các tổ chức, cá nhân và sự đồng thuận của Nhân dân về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về bảo vệ, bảo tồn các loài động, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiểm, phát triển thiên nhiên, đa dạng sinh học. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo, xâm hại động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm trái phép trên địa bàn tỉnh.

Xây dựng chiến lược phát triển kinh tế-xã hội theo hướng bền vững, hài hòa lợi ích và bảo vệ môi trường thiên nhiên. Kịp thời tuyên dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân tham gia tích cực và có thành tích trong việc bảo vệ, phát hiện, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo, xâm hại động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm

Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương liên quan chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cung cấp thông tin, chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền về bảo vệ, bảo tồn, không săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo, xâm hại động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm trên địa bàn tỉnh.

Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể tinh chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật và vận động các đoàn viên, hội viên tham gia tích cực vào công tác bảo vệ, bảo tồn, ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả các hành vi săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo, xâm hại động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm; kịp thời biểu dương các tấm gương “Người tốt, việc tốt” trong công tác bảo vệ, bảo tồn động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm, phát triển thiên nhiên, đa dạng sinh học.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng hướng dẫn tuyên truyền trong toàn hệ thống chính trị và Nhân dân trong tỉnh về công tác bảo vệ, bảo tồn, không săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo, xâm hại động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm trái phép. Chỉ đạo, định hướng các cơ quan truyền thông, báo chí trên địa bàn tỉnh trong công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách, quy định của Đảng, Nhà nước về công tác bảo vệ, bảo tồn, không săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo, xâm hại động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm trái phép trên địa bàn tỉnh.

Chủ động, phối hợp với các ngành chức năng để tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi, nắm tình hình từ đó tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo kịp thời những vấn đề liên quan tới công tác tuyên truyền, bảo vệ, bảo tồn, phát triển thiên nhiên, đa dạng sinh học, không săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo, xâm hại động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm trái phép trên địa bàn tỉnh.