Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tọa đàm phản biện các dự thảo về phát triển công nghiệp và công tác giảm nghèo

Ngày 14-9, đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì buổi tọa đàm phản biện dự thảo Báo cáo tổng kết Nghị quyết 06-NQ/TU gắn với sơ kết Kế hoạch 113-KH/TU và dự thảo Nghị quyết về đẩy mạnh phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 do Sở Công Thương soạn thảo. Tham dự có các chuyên gia, thành viên Hội đồng tư vấn về kinh tế-xã hội.

Dự thảo được xây dựng nhằm đẩy mạnh phát triển công nghiệp một cách đồng bộ tương xứng với tiềm năng, định hướng phát triển cả nước và khai thác tối đa lợi thế của các tiểu vùng trong tỉnh, góp phần phát triển công nghiệp trở thành đòn bẩy để phát triển các ngành sản xuất và dịch vụ khác trong tỉnh. Trong đó, tập trung đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp nặng, công nghiệp năng lượng, công nghiệp phụ trợ và một số ngành công nghiệp khác...Mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 21.711 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt 17-18%/năm, giá trị GRDP ngành Công nghiệp chiếm tỷ trọng 29,02% giá trị GRDP toàn tỉnh.

Tọa đàm phản biện dự thảo Báo cáo tổng kết Nghị quyết 06-NQ/TU gắn với sơ kết Kế hoạch 113-KH/TU và dự thảo Nghị quyết phát triển Công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025

Tại buổi tọa đàm, các chuyên gia, thành viên đánh giá nội dung dự thảo được đầu tư kỹ lưỡng, bố cục cụ thể, rõ ràng, tuy nhiên cần điều chỉnh một số nội dung như: Bổ sung một số đặc điểm, tiềm năng, lợi thế trong phát triển công nghiệp hiện nay; khó khăn, thách thức trong phát triển công nghiệp cần được nghiên cứu bám sát thực tế tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh; cần chọn một lĩnh vực đột phá, có vai trò, tác động tích cực đến sự phát triển của công nghiệp...

*  Cùng ngày, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục tọa đàm phản biện dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 do Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội soạn thảo.

Tọa đàm phản biện dự thảo Chỉ thị của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng
đối với công tác giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Dự thảo Chỉ thị đề ra các nhiệm vụ cụ thể để các ban Đảng, ban cán sự Đảng, Đảng Đoàn tỉnh, các huyện, thành ủy và đảng ủy trực thuộc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều ở mức 1,5%-2%/ năm mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra và triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030.

Kết luận các buổi tọa đàm, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhấn mạnh việc xây dựng nội dung các nghị quyết, chỉ thị trên có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn hiện nay. Đồng chí đề nghị các cơ quan soạn thảo tiếp thu các ý kiến đóng góp của các chuyên gia và thành viên, qua đó điều chỉnh, bổ sung để các nghị quyết và chỉ thị khi được ban hành sẽ phát huy tính hiệu quả trong thực tiễn.