Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh: Về công tác quản lý vận chuyển hàng hóa trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19

Báo điện tử Ninh Thuận giới thiệu Công văn số 4350/UBND-KTTH, ngày 20 tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác quản lý vận chuyển hàng hóa trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19.