Công văn của UBND tỉnh: Về đề nghị tạo điều kiện để công dân Ninh Thuận tiếp tục ở lại tỉnh Đồng Nai

Báo điện tử Ninh Thuận giới thiệu Công văn số 4178/UBND-TCDNC, ngày 15 tháng 8 năm 2021 của  Ủy ban nhân dân tỉnh về đề nghị tạo điều kiện để công dân Ninh Thuận tiếp tục ở lại tỉnh Đồng Nai.