Thông báo ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Báo điện tử Ninh Thuận giới thiệu Thông báo số 285-TB/TU, ngày 14 tháng 8 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thông báo ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.