Toàn tỉnh có 262 hiệu trưởng và 296 phó hiệu trưởng ở các cấp học

Toàn ngành Giáo dục tỉnh ta hiện có 262 hiệu trưởng/tổng số 280 cơ sở giáo dục. Trong đó cấp mầm non có 60 hiệu trưởng/64 cơ sở; cấp tiểu học có 129 hiệu trưởng/135 cơ sở; cấp THCS có 56 hiệu trưởng/61 cơ sở; cấp THPT có 17 hiệu trưởng/20 cơ sở (trong đó có 5 trường liên cấp THCS-THPT). Về trình độ đạt chuẩn đào tạo có 256/262 người, chiếm tỷ lệ 98%.

Đối với phó hiệu trưởng, toàn ngành hiện có 296 người, trong đó cấp mầm non có 69 người, cấp tiểu học 126 người, cấp THCS 68 người, cấp THPT 33 người. Về trình độ đạt chuẩn đào tạo có 291/296 người, chiếm tỷ lệ 98%. Nhìn chung, các hiệu trưởng và phó hiệu trưởng có khả năng điều hành, quản lý các đơn vị thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao; có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện, có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác.

Để đảm bảo hoạt động quản lý của nhà trường và các cơ sở giáo dục theo quy định, qua rà soát, trong thời gian tới các cấp học cần bổ sung thêm 18 hiệu trưởng và 92 phó hiệu trưởng.