Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Biên tại cuộc họp chỉ đạo triển khai việc đón công dân Ninh Thuận từ Đồng Nai trở về tỉnh và thực hiện cách ly tập trung

Báo điện tử Ninh Thuận giới thiệu Công văn số 260/TB-VPUB, ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Biên tại cuộc họp chỉ đạo triển khai việc đón công dân Ninh Thuận từ Đồng Nai trở về tỉnh và thực hiện cách ly tập trung.