Kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2021)

Ngành Tuyên giáo Ninh Thuận: Nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Trong suốt chặng đường 91 năm xây dựng và phát triển, cùng với hệ thống ngành Tuyên giáo cả nước, ngành Tuyên giáo Ninh Thuận luôn được giữ vững và phát huy vai trò là tiên phong trên các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh về chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, lý luận chính trị, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, khoa giáo, biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương.

Nổi bật nửa đầu năm 2021 trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhất là đợt bùng phát lần thứ tư với tốc độ lây lan nhanh hơn, nguy hiểm hơn, ngành Tuyên giáo đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, nhạy bén, sáng tạo, tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo bằng việc tăng cường thêm ứng dụng công nghệ thông tin, internet, mạng xã hội để hoàn thành các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch được giao. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tích cực tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các lĩnh vực tuyên giáo; công tác tổng kết, sơ kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên lĩnh vực tuyên giáo và triển khai các nghị quyết, chỉ thị, quy định của trung ương, của Tỉnh ủy sát hợp với điều kiện, tình hình của tỉnh và các địa phương. Công tác tham mưu, chỉ đạo tổ chức hết sức bài bản, nghiêm túc, có nhiều cách làm hay, sáng tạo, thể hiện tính năng động, sâu sát thực tiễn. Điển hình như tham mưu cho Tỉnh ủy triển khai thí điểm việc đổi mới cách viết bài thu hoạch học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng; chuyển từ hình thức viết tự luận truyền thống sang hình thức vừa trắc nghiệm, vừa tự luận. Sau khi thí điểm thành công qua hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tỉnh ủy đã thống nhất chủ trương, giao cho đơn vị chủ trì xây dựng để án để chính thức áp dụng. Tham mưu kịp thời cho Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại và Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh có nhiều đổi mới, thực hiện nhiều giải pháp tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, ngăn chặn, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, nhất là trong việc chỉ đạo ngăn chặn, xử lý thông tin liên quan đến hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trong thời điểm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tp. Phan Rang - Tháp Chàm trên đường phát triển. Ảnh: Trần Duy

Toàn ngành tập trung tham mưu cấp ủy tiến hành sơ kết và tổ chức thành công các hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, triển khai Kết luận số 01-KL/TW và Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, chuyên đề năm 2021 với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước, phồn vinh, hạnh phúc”.

Song song, ngành còn chủ động bám sát thực tiễn, kịp thời định hướng, chỉ đạo thông tin, tuyên truyền toàn diện các sự kiện chính trị, kinh tế - xã hội (KT-XH), quốc phòng - an ninh, đối ngoại của đất nước, nhất là tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trước diễn biến dịch COVID-19 kéo dài và rất phức tạp, trong thời gian qua đã tác động sâu sắc tới mọi mặt của đời sống xã hội, toàn ngành Tuyên giáo đã tích cực nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời thông tin, phản ánh cho cấp ủy, chính quyền để xử lý, giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh. Chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường tuyên truyền thực hiện đồng thời các nhiệm vụ, vừa phòng, chống dịch COVID-19, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, vừa phục hồi, phát triển KT-XH, bảo đảm an sinh xã hội; nêu bật, khơi dậy tình đoàn kết, gắn bó, tinh thần tương thân tương ái vì cộng đồng... góp phần củng cố niềm tin, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động tăng cường sự thống nhất, quyết tâm đồng lòng của người dân cả nước về thực hiện nhiệm vụ quan trọng này. Kết quả hoạt động của công tác tuyên giáo đã góp phần quan trọng tạo sự đoàn kết, nhất trí cao trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội, khơi dậy động lực, tinh thần trong Nhân dân, góp phần thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm 2021.

Phát huy các kết quả đạt được, thời gian tới, toàn ngành Tuyên giáo tập trung những giải pháp để tham mưu và thực hiện tốt hơn công tác triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng một cách kịp thời. Cùng với việc triển khai, chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy tiến hành sơ kết, tổng kết kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, những sự kiện trọng đại, ngày kỷ niệm lớn của đất nước, của địa phương nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đồng thuận trong xã hội; khơi dậy, phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, tạo môi trường thuận lợi để phát triển KT-XH, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra.

Tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo triển khai việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, chuyên đề năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV.

Chủ động dự báo và định hướng thông tin, nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động báo chí, xuất bản, thông tin đối ngoại, văn hóa, văn nghệ với quan điểm là phải làm tốt hơn việc nêu gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt; lấy nhân tố tích cực để đẩy lùi tiêu cực, nhân rộng những tấm gương tốt trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, thực hiện phương châm “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”; kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch... Củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; khơi dậy và phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần, ý chí tự lực, tự cường, vươn lên của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, phát triển KT-XH của địa phương, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.