Công văn của Sở Y tế : Về việc cách ly y tế để phòng chống dich COVID-19 đối với người từ TP. Hồ Chí Minh về Ninh Thuận

Báo điện tử Ninh Thuận giới thiệu Công văn số 2993/TB-SYT, ngày 8 tháng 7 năm 2021 của Sở Y tế Về việc cách ly y tế để phòng chống dich COVID-19 đối với người từ TP. Hồ Chí Minh về Ninh Thuận.