Đảng ủy Khối CQ-DN tỉnh quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Trong hai ngày 6 và 7-5, tại Hội trường UBND tỉnh, Đảng ủy Khối Cơ quan-Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho 400 cán bộ, đảng viên chủ chốt trong toàn Đảng bộ Khối.

Trong thời gian 2 ngày các cán bộ, đảng viên sẽ được nghe lãnh đạo Đảng ủy Khối truyền đạt những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới trong các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng: Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm (2021-2030); Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm (2016-2020) và phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm (2021-2025); Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng...

Lãnh đạo Đảng ủy Khối Cơ quan-Doanh nghiệp tỉnh báo cáo tại Hội nghị.

Qua học tập, giúp cho các cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối nắm được những những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; các chi, đảng bộ cơ sở căn cứ Nghị quyết XIII của Đảng, rà soát, bổ sung nội dung vào chương trình hành động của cấp ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, sớm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.