Tăng cường công tác tuyên truyền và hưởng ứng tham gia Giải Búa liềm vàng lần thứ VI năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 08-KH/BTCTW ngày 25-3-2021 của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VI năm 2021; Ngày 13-4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 595-CV/TU về tăng cường công tác tuyên truyền và hưởng ứng tham gia Giải Búa liềm vàng lần thứ VI năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương, đơn vị tăng cường công tác chỉ đạo, phổ biến, hướng dẫn, tuyên truyền đến các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên nhằm cổ vũ, động viên toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân chung sức, đồng lòng tiếp tục đẩy mạnh công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ của các cấp ủy, tổ chức đảng và từng địa phương, đơn vị trong năm 2021 và cả nhiệm kỳ 2020-2025.

Nội dung tuyên truyền hưởng ứng tham gia Giải cần chú trọng tuyên truyền công tác xây dựng Đảng trên các mặt: chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, thuộc các lĩnh vực công tác tổ chức - cán bộ, tuyên giáo, kiểm tra, dân vận, đối ngoại, phòng, chống tham nhũng; trong đó tập trung tuyên truyền công tác tổ chức học tập, phổ biến, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; công tác chuẩn bị, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; tiếp tục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền; những mô hình mới, cách làm mới, gương điển hình trong công tác xây dựng Đảng; đồng thời, phản ánh những mặt hạn chế, yếu kém để rút kinh nghiệm, kịp thời chấn chỉnh…

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn tỉnh, thường trực các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các đoàn thể chính trị- xã hội tỉnh tăng cường công tác chỉ đạo và xây dựng kế hoạch phổ biến, tuyên truyền và hướng dẫn tham gia Giải Búa liềm vàng. Tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan chức năng tăng cường phổ biến, thông tin, tuyên truyền sâu rộng về Giải, thể lệ Giải Búa liềm vàng và kế hoạch tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tại địa phương, đơn vị tích cực viết bài tham gia Giải; phối hợp cung cấp thông tin, tư liệu cho các cơ quan báo chí, phóng viên viết bài tham dự Giải.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền Giải Búa liềm vàng lần thứ VI năm 2021, nhằm tạo sự quan tâm, hưởng ứng của các cơ quan, đơn vị, địa phương và đông đảo cán bộ, đảng viên, nhất là đối với các cơ quan thông tin, tuyên truyền, báo chí và đội ngũ phóng viên, biên tập viên cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc các địa phương, đơn vị tích cực viết bài tham gia Giải và báo cáo kết quả thực hiện cho Thường trực Tỉnh ủy.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn Những nội dung mới của Giải Búa liềm vàng lần thứ VI năm 2021; tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí, phóng viên nắm bắt các thông tin về kết quả công tác xây dựng Đảng, giới thiệu các gương tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến trong công tác xây dựng Đảng tại các chi, đảng bộ để các cơ quan báo chí có thêm thông tin viết tin bài, phóng sự tham gia Giải và phục vụ cho công tác tuyên truyền xây dựng Đảng của tỉnh.