Xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh

Trong suốt quá trình lãnh đạo, đặc biệt sau 46 năm giải phóng, 29 năm tái lập tỉnh, Đảng bộ tỉnh luôn chăm lo xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, không ngừng đổi mới lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vượt khó vươn lên đạt nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), đảm bảo quốc phòng, an ninh; khẳng định và nâng cao vị thế của tỉnh so với các tỉnh trong khu vực và cả nước.

Xây dựng Đảng là then chốt

Xuyên suốt 13 kỳ đại hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị luôn được Đảng bộ tỉnh thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu quả. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đảng bộ các huyện, thành phố và đảng bộ xã, phường, thị trấn luôn chủ động, kịp thời phổ biến, quán triệt đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời cụ thể hóa, vận dụng, ban hành các nghị quyết, chủ trương, kế hoạch cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh, của địa phương để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện toàn diện trên tất cả các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Những nghị quyết được ban hành bám sát thực tiễn, đi vào cuộc sống, được Nhân dân tin tưởng đón nhận, trở thành kim chỉ nam trong những hành động, tạo bước đột phá trong phát triển KT-XH tại mỗi địa phương, đơn vị và trong toàn tỉnh.

Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương
tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 (tháng 10-2020). Ảnh: Văn Nỷ

Cùng với đó, công tác bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân được chú trọng. Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) được triển khai hiệu quả trong suốt nhiệm kỳ. Các cấp ủy đảng đã tập trung sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII). Sau sắp xếp, kiện toàn, các tổ chức, cơ quan, đơn vị hoạt động ổn định, chất lượng được nâng lên. Công tác phát triển đảng viên luôn được chú trọng, nâng cao chất lượng. Đến nay, toàn tỉnh có 20.000 đảng viên, sinh hoạt tại 431 tổ chức cơ sở đảng. Công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được chú trọng, góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng, từ đó, đã củng cố mạnh mẽ niềm tin và thắt chặt mối quan hệ gắn bó cấp ủy, chính quyền các cấp với Nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh: Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là nhân tố quyết định tạo nên những kết quả to lớn, có ý nghĩa trong phát triển KT-XH của tỉnh trong những năm qua. Đặc biệt, trong năm 2020, khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên thế giới, trong nước và trong tỉnh, vai trò lãnh đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng và cả hệ thống chính trị đã thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch COVID-19, ứng phó hạn hán, vừa phát triển kinh tế, tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt 12,17%, nằm trong những tỉnh đứng đầu cả nước về tăng trưởng GRDP năm 2020, càng nhân lên niềm tin trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về sự lãnh đạo, điều hành của Đảng và hệ thống chính trị trong tỉnh trước các vấn đề lớn của địa phương, của đất nước.

Vững tin bước vào giai đoạn mới

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV xác định mục tiêu đến năm 2025 quy mô nền kinh tế tăng 1,9 lần so với năm 2020, trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực và cả nước, là một trong những trung tâm năng lượng tái tạo, năng lượng sạch. Đến năm 2030, trở thành tỉnh có mức thu nhập bình quân thuộc nhóm trung bình cao của cả nước. Đến năm 2045, trở thành tỉnh phát triển toàn diện, có thu nhập cao.

Một góc Nhà máy điện gió và điện mặt trời của Trung Nam Group tại xã Bắc Phong (Thuận Bắc). Ảnh: Văn Nỷ

Để đạt được mục tiêu trên, theo đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, trong thời gian đến, Đảng bộ tỉnh tập trung triển khai đồng bộ nhóm giải pháp về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín; tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, đổi mới phong cách, lề lối làm việc của cấp ủy, tổ chức đảng. Nêu cao tính tiền phong gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao gắn với thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW, gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị. Quan tâm rà soát củng cố, kiện toàn cán bộ lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương còn thiếu. Ngay sau Đại hội, các cấp ủy cần quán triệt nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương Đảng và của cấp ủy tỉnh; tiếp tục đổi mới quy trình ban hành nghị quyết và tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết của trung ương, của tỉnh và các cấp ủy, bảo đảm kịp thời, rõ trọng tâm, sát thực tiễn, khả thi, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đề ra.