Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị

Nhằm tạo niềm tin, khí thế, động lực mới, sự hứng khởi đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và của Trung ương Đảng về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vào cuộc sống; ngày 14-4-2021, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy ký ban hành Kế hoạch số 30-KH/TU triển khai công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, về nội dung tuyên truyền trọng tâm, cần tập trung vào 5 nhiệm vụ chính: (1) Công tác học tập, phổ biến, quán triệt cách làm mới, tính lan toả cộng đồng trong triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. (2) Công tác chuẩn bị, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước các cấp. (3) Việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo định hướng khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2021. (4) Tiếp tục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị khóa XII. Tích cực đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”; phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng đối với việc phát triển đất nước và hội nhập quốc tế của Việt Nam. (5) Xây dựng Đảng về đạo đức và thực hiện các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền, “lợi ích nhóm”.

Tp. Phan Rang-Tháp Chàm đẩy mạnh tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Ảnh: Văn Nỷ

Đối với nội dung tuyên truyền thường xuyên, cơ bản, lâu dài cần tập trung vào 9 nhiệm vụ: (1) Tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, hướng dẫn của Trung ương Đảng. Tình hình và giải pháp nâng cao chất lượng học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng; nâng cao chất lượng nghiên cứu và học tập lý luận chính trị trong cán bộ, đảng viên. (2) Việc thể chế hóa và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng. (3) Về đổi mới công tác cán bộ; thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị (khóa XI). (4) Về đổi mới công tác xây dựng, sắp xếp hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. (5) Về nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên thực hiện Kết luận số 38-KL/TW ngày 13-11-2018 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21-1-2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII. (6) Việc thực hiện các nguyên tắc, quy định của Đảng về tổ chức và sinh hoạt đảng; những vấn đề về thi hành Điều lệ Đảng. (7) Về sự gương mẫu tuân theo pháp luật, kỷ cương, thực hành dân chủ XHCN của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội của cán bộ, đảng viên. (8) Về những vấn đề mới, cách làm hay trong xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng; củng cố lòng tin và sự gắn bó của Nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN; phát huy vai trò của Nhân dân trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng. (9) Việc nghiên cứu tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận về xây dựng Đảng.

Để công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh trong việc định hướng, cung cấp thông tin kịp thời, hiệu quả cho các cơ quan báo chí về các nội dung liên quan đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; đồng thời theo dõi, đôn đốc thực hiện và báo cáo Thường trực Tỉnh ủy.

Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh và một số cơ quan liên quan mở lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí làm nhiệm vụ tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm tốt công tác thông tin cổ động trực quan (qua pa-nô, áp-phích, băng-rôn); chỉ đạo tổ chức triển lãm, thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học - nghệ thuật về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền trong tổ chức Mặt trận và tổ chức thành viên bằng nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả; chú trọng tuyên truyền thông qua sinh hoạt thường kỳ của tổ chức chính trị - xã hội; thi tìm hiểu về chủ đề xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên và các cấp hội, đoàn tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội để xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Tăng cường công tác theo dõi, nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng của các giai tầng trong triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương và cấp ủy địa phương, ngành, đơn vị về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; qua đó tham mưu giúp cấp ủy, tổ chức đảng xử lý và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc nảy sinh, góp phần hạn chế những khiếu kiện, khiếu nại về công tác tổ chức - cán bộ.

Thường trực các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc chỉ đạo Ban Tổ chức chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo cùng cấp cung cấp thông tin, tuyên truyền về kết quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tại địa phương, đơn vị để đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang tin điện tử của địa phương, đơn vị và tạp chí của ngành Tổ chức.

Hội Nhà báo tỉnh chủ động phối hợp với Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tiếp tục tổ chức Giải báo chí hằng năm. Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh tiếp tục vận động đội ngũ văn nghệ sỹ tích cực tham gia sáng tác các tác phẩm văn học - nghệ thuật, báo chí về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận xây dựng kế hoạch, mở chuyên đề, chuyên mục, tổ chức bài viết, phóng sự có chiều sâu với nhiều thể loại phong phú để thông tin, tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị nhằm tạo được sự lan tỏa tích cực trong toàn xã hội; ưu tiên cho việc tuyên truyền những mô hình mới, cách làm sáng tạo, biểu dương những tổ chức đảng và đảng viên tiêu biểu, xuất sắc trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc sự thật, chống phá Đảng và Nhà nước ta. Chủ động trong công tác thông tin, tuyên truyền góp phần định hướng tư tưởng, ổn định dư luận xã hội trước các tình huống phức tạp, nhạy cảm. Lãnh đạo các cơ quan báo, đài đề cao vai trò trách nhiệm trong việc kiểm duyệt tin, bài, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thông tin thiếu tính định hướng, gây khó khăn, cản trở việc triển khai thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nhất là công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Vận động cán bộ, phóng viên, biên tập viên tích cực tham gia giải báo chí của tỉnh và Giải Búa liềm vàng lần thứ VI năm 2021.