Toàn tỉnh có 15,48% hộ nghèo theo tiêu chuẩn mới

(NTO) Ngày 28-4-2011, Ủy ban nhân dân tỉnh ký Quyết định số 948/QĐ-UBND công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo của tỉnh giai đoạn 2011-2015. Theo đó, toàn tỉnh có 21.343 hộ nghèo, với 87.905 nhân khẩu, chiếm tỷ lệ 15,48%; có 14.013 hộ cận nghèo, với 62.911 nhân khẩu, chiếm tỷ lệ 10,16%. Trong đó Tp. Phan Rang-Tháp Chàm có tỷ lệ hộ nghèo 7,42% (3.084 hộ), tỷ lệ hộ cận nghèo 8.43% (3.505 hộ);  Ninh Hải có tỷ lệ hộ nghèo 10,17% (2.276 hộ), tỷ lệ hộ cận nghèo 10,89% (2.438hộ); Ninh Phước có tỷ lệ hộ nghèo 12,5% (3.616 hộ), tỷ lệ hộ cận nghèo 13,67% (4.103 hộ); Ninh Sơn có tỷ lệ hộ nghèo 28,16% (5.082 hộ), tỷ lệ hộ cận nghèo 9,33% (1.683 hộ); Bác Ái có tỷ lệ hộ nghèo 66,72% (3.618 hộ), tỷ lệ hộ cận nghèo 10,12% (549 hộ); Thuận Bắc có tỷ lệ hộ nghèo 23,57% (2.045 hộ), tỷ lệ hộ cận nghèo 10,09% (876 hộ) và huyện Thuận Nam có tỷ lệ hộ nghèo chiếm 13,79% (1.622 hộ), tỷ lệ hộ cận nghèo 7,31% (859 hộ).